4e persoonlijk gebed in de coronacrisis

Dit vierde gebed om kracht en vertrouwen kunnen we persoonlijk of in huiskring gebruiken, om te bidden om Gods nabijheid en uitzicht in deze tijd.
Gebed om kracht en vertrouwen tijdens de Goede Week

1. Kruisteken
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Barmhartige God, richt uw Woord tot mij,
met overgave wil ik naar U luisteren.
Maak mij aandachtig in deze dagen,
zodat ik uw Zoon kan volgen op zijn paasweg.
(stilte)

2. Lezing van Gods Woord (Fil 2, 1-11)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi.

Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging,
gemeenschap van Geest, hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde, uw samenhorigheid en eensgezindheid.
Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid,
maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf.
Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar ook die van de anderen.
Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was:

Hij die bestond in goddelijke majesteit,
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd
en het bestaan van een slaaf op zich genomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd
door gehoorzaam te worden tot de dood,
tot de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam verleend
die boven alle namen is.
Opdat bij het noemen van zijn Naam
zich iedere knie zou buigen
in de hemel, op aarde en onder de aarde;
en iedere tong zou belijden,
tot eer van God de Vader:
Jezus Christus is de Heer.

3. Uit psalm 31 (30)
Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.

Rechtvaardige God, bevrijd mij,
aanhoor mij en red mij met spoed.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.

Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids.

Heer, in uw handen beveel ik mijn geest,
Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.

Mijn vijanden drijven de spot met mij,
mijn buren lachen mij uit.

Mijn vrienden schrikken als zij mij zien,
op straat ontlopen zij mij.

Men is mij vergeten als was ik dood,
ik ben als gebroken huisraad.

Ik hoor ze fluisteren om mij heen,
aan alle kanten bedreiging.

Zij smeden tezamen een plan tegen mij
om mij het leven te nemen.

Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer,
steeds zeg ik: ‘Gij zijt mijn God’.

Gij hebt mijn lot in uw hand,
bevrijd mij van mijn vervolgers.

Laat over uw dienaar uw aanschijn lichten,
red mij door uw genade.

Gezegend de Heer, want zijn wondere goedheid
heeft mij beschermd als een vestingstad.

Verslagen en moedeloos heb ik gezegd:
‘Gij hebt mij geheel uit het oog verloren’.

Maar neen, Gij hebt mijn smeken gehoord,
mijn stem die luid tot U riep.

Bemint dan de Heer, al zijn vromen,
de Heer behoedt al wie trouw blijft aan Hem.

Schept moed en weest onverschrokken,
gij allen die hoopt op de Heer.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,

Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

handen kruisje.jpg
Heer, in uw handen beveel ik mijn geest, Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. (Ps 31)
4. Aanroepingen
Goede God, over de hele wereld gedenken mensen
het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus, uw Zoon.
Met hen verbonden, wil ik bidden:

Ontferm U over alle mensen die delen in Jezus’ lijden,
allen die een zwaar kruis moeten dragen,
allen die honger en dorst lijden,
allen die gebukt gaan onder armoede, geweld of uitbuiting,
allen die ongeneeslijk ziek zijn en bang zijn voor de dood.

Ontferm U over allen die anderen bijstaan in hun nood:
dokters en verpleegkundigen,
welzijnswerkers en sociale assistenten,
pastores en psychologen,
leerkrachten en opvoeders,
mantelzorgers en rouwzorgers,
onderhoudspersoneel en allen die zorgen voor onze voeding,
zovelen die vanuit hun beroep of als vrijwilliger
oprechte zorg en menselijkheid betonen.

Ontferm U over hen die onze wereld besturen:
politici, wetenschappers, bedrijfsleiders, opiniemakers,
allen die leiding geven aan anderen.

Ontferm U over allen die gestorven zijn door het Corona-virus,
gedenk hen die eenzaam moesten sterven,
allen die geen afscheid konden nemen van een geliefde.

Ontferm U over allen die zoeken naar zin en houvast,
allen die twijfelen en angstig zijn voor de toekomst,
allen die kracht zoeken in hun geloof,
allen die hoop putten uit het Pasen van Jezus Christus.

Ontferm U over de mensen rondom mij die het moeilijk hebben: …

(hier kan je concrete namen noemen)

5. Onze Vader

6. Slotgebed
God van alle leven,
omdat Jezus trouw wilde blijven aan uw liefde
is Hij het lijden niet ontvlucht.
Hij is de weg van het kruis opgegaan.
Verraad en vernedering heeft Hij beantwoord
met mededogen en vergeving.
Door zijn liefde tot het uiterste
heeft Hij de macht van het kwaad gebroken,
en de poort geopend naar nieuw leven.

Sterk ons met uw Geest
zodat ook wij de weg van de graankorrel durven gaan.
Geef dat wij het lijden dat ons treft kunnen dragen
en toon ons de weg die leidt naar opstanding en bevrijding.
Wij vragen het in de naam van Hem die ons is voorgegaan:
Jezus Christus, onze Heer.

7. Zegen
De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.
Klik voor de printvriendelijke versie van dit gebed.

Gepubliceerd door
ICL
Meer
Liturgie en Catechese
Artikel
corona liturgie
bezinning en gebed
Deel dit artikel
Lees meer

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.