Lezingen van 1 augustus 2023

Dinsdag in week 17 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Alfonsus Maria de Liguori, bisschop en kerkleraar
Alfonso wordt op 27 september 1696 te Marianella in de buurt van Napels geboren als zoon van een edelman. In 1713 promoveert hij tot doctor in het burgerlijk en kerkelijk recht en gaat de advocatuur in. Na het verliezen van een belangrijke rechtszaak, komt hij tot het inzicht dat God hem tot het priesterschap heeft geroepen. In 1726 wordt hij priester gewijd. Hij sticht de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (CSSR). De leden van deze gemeenschap, Redemptoristen genoemd, stellen zich ten doel aan armen de Blijde Boodschap te verkondigen. Alfonso wijdt zich geheel en al aan de volksmissie en aan het schrijven van moraaltheologische werken. Zijn leer concentreert zich op de genade van de zondevergeving. Van 1762 tot 1775 is Alfonso bisschop van Sant' Agata dei Goti. Hij sterft op 1 augustus 1787 in het redemptoristenklooster van Pagani, waar hij ook begraven ligt. In 1839 wordt hij door paus Gregorius XVI heilig verklaard. Sinds 1871 is Alfonsus kerkleraar en sinds 1950 patroonheilige van biechtvaders en moraaltheologen.

Eerste lezing: Uit het boek Exodus, 33, 7-11a + 34, 5b-9. 28.
In die dagen sloeg Mozes telkens de tent op buiten het kamp, op een behoorlijke afstand; hij noemde haar: tent van samenkomst. Iedereen die de Heer iets wilde vragen, ging naar deze tent buiten het kamp. Als Mozes zich naar de tent begaf, gingen alle mensen voor de ingang van hun tent staan, en bleven hem nakijken tot hij in de tent was verdwenen. En als Mozes dan binnen was, daalde de wolkkolom neer en bleef staan boven de ingang van de tent. Dan sprak de Heer tot Mozes. Zodra de mensen de wolkkolom boven de ingang van de tent zagen staan, bogen zij zich neer bij de ingang van hun tent. De Heer sprak dan tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een mens met zijn medemens spreekt. En Mozes riep de naam 'Heer' uit. De Heer ging Mozes voorbij en riep: Heer! God de Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw, die goedheid bewijst aan duizenden, die misdaden, overtredingen en zonden vergeeft, maar een schuldige niet ongestraft laat, en de misdaden van de vaders straft in hun kinderen en kleinkinderen, in het derde en vierde geslacht." Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: "Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als Uw eigen bezit." Mozes bleef daar veertig dagen en veertig nachten bij de Heer, zonder te eten of te drinken. En de Heer grifte de bepalingen van het verbond, de tien geboden, in de stenen platen.

Tussenzang: Ps. 103 (102), 6-7. 8-9. 10-11. 12-13.
Antifoon:    De Heer is barmhartig en welgezind.

De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet,
Hij laat de verdrukten recht wedervaren.
Hij maakte aan Mozes Zijn wegen bekend,
Hij toonde Zijn werken aan Israëls zonen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd.

Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.
Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is Zijn erbarmen.

Zo ver als de afstand van oost tot west,
zover verdrijft Hij van ons de zonde.
Zo zeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
Zo zeer heeft de Heer Zijn dienaren lief.

Alleluia: vgl. Hand. 16, 14b.
Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, en dat wij ons richten naar het woord van Uw Zoon Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 13, 36-43.
In die tijd liet Jezus de menigte gaan en keerde naar huis terug. Zijn leerlingen kwamen nu naar Hem toe en zeiden: Leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de akker. Hij gaf hun ten antwoord: Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon; de akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Rijk; het onkruid zijn de kinderen van het kwaad, en de vijand die het zaaide, is de duivel. De oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand, zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De Mensenzoon zal Zijn engelen uitzenden en zij zullen uit Zijn Rijk bijeenbrengen allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven om hen in de vuuroven te werpen, waar geween zal zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen in het Koninkrijk van hun Vader schitteren als de zon. Wie oren heeft, hij luistere.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.