Lezingen van 1 januari 2023

Octaafdag van Kerstmis

Hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God
Maria wordt in de evangelies 'Moeder van Jezus' genoemd. De Kerk gelooft dat Jezus de tweede persoon is van de goddelijke Drie-eenheid. Daarom is Maria de Moeder van God (Theotokos). De Kerk heeft deze waarheid voor het eerst plechtig afgekondigd op het Concilie van Efese in het jaar 431.
Ondanks haar moederschap bleef Maria maagd. De heilige Augustinus schreef: "Zij is maagd gebleven, toen zij haar zoon ontving, maagd, toen zij Hem baarde, maagd toen zij Hem voedde aan haar borst, altijd maagd."
Jezus is de enige Zoon van Maria. Omdat alle gedoopten in Christus herboren zijn, is Maria ook de Moeder van alle gelovigen.

Eerste lezing: Uit het boek Numeri, 6, 22-27.
De Heer sprak tot Mozes: Zeg aan Aäron en zijn zonen: Als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: Moge de Heer u zegenen en u behoeden. Moge de Heer de glans van Zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer Zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken. Als zij zo Mijn Naam over de Israëlieten uitspreken zal Ik hen zegenen.

Tussenzang: Ps. 67 (66), 2-3. 5. 6 en 8
Antifoon:    God, wees ons barmhartig en zegen ons.

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van Uw aanschijn;
Opdat men op aarde Uw wegen mag kennen,
in alle landen Uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo Zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, 4, 4-7.
Broeders en zusters,
Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om ons, slaven van de wet, vrij te maken, zodat wij de rang kregen van zonen. En opdat ge zonen zijt heeft God de Geest van zijn Zoon, die Abba, Vader! roept, in ons hart gezonden. Ge zijt dus niet langer slaaf maar zoon, en als zoon ook erfgenaam, en wel door toedoen van God.

Alleluia: Hebr. 1, 1-2.
Alleluia. Op velerlei wijzen heeft God tot onze vaderen gesproken door de profeten; op het einde der tijden heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 2, 16-21.
In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem, en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren Kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit Kind gezegd was. Allen die het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was. Toen de acht dagen voorbij waren en men het Kind moest besnijden, ontving het de naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd voordat het in de moederschoot werd ontvangen.

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.