Lezingen van 1 juni 2023

Donderdag na Pinksteren

Feest van Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester
Met ingang van 2014 viert de Nederlandse Kerk een nieuw feest: het feest van Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester. Dit feest zal worden gevierd op de donderdag na het hoogfeest van Pinksteren.

Priesterschap en inzet voor heiligheid
Het feest van Christus Priester werd al verschillende jaren gevierd in diverse religieuze instituten en landen. In het Romeins Missaal was er reeds een votiefmis voor opgenomen. Het feest van Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, nodigt de hele Kerk uit het priesterschap van Christus te overwegen. Het bemoedigt alle gelovigen in hun inzet om Jezus na te volgen, speciaal hen die zijn geroepen tot het ambtelijk priesterschap. Gebeden wordt dat de priesters hun streven naar persoonlijke heiliging mogen beleven in een totale overgave aan God en de Kerk.

Opgenomen in de kerkelijke kalender 2014
In een brief aan de Bisschoppenconferentie gaf de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten in Rome aan dat het mogelijk was dit feest op te nemen in de kerkelijke kalenders. De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakte van deze mogelijkheid gebruik. Het feest stond voor het eerst op de kerkelijke kalender in 2014.

Achtergrond
De introductie van het feest van Christus Priester vond plaats in het verlengde van de viering van het Jaar van de Priester (2009-2010).
Het feest moet ook worden verstaan in de lijn van de jaarlijkse dag van gebed voor de heiliging van de priester, die door de zalige Johannes Paulus II werd ingesteld.

Eerste lezing: Uit het boek Genesis, 22, 9-18.
In die dagen bereikten Abraham en Isaak de plaats die God hun had aangewezen en Abraham bouwde daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe: Abraham, Abraham! En hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei: Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! Ik weet nu dat gij God vreest, want gij hebt Mij uw enige zoon niet willen onthouden. Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram, die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op in plaats van zijn zoon. Abraham noemde de plaats: de Heer zal erin voorzien; vandaar dat men nu nog zegt: Op de berg van de Heer zal er in voorzien worden. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei: Bij Mijzelf heb Ik gezworen – zo spreekt de Heer –, omdat gij dit gedaan hebt en Mij uw eigen zoon niet hebt onthouden, daarom zal Ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde, omdat gij naar Mij hebt geluisterd.

of:

Eerste lezing: Uit de brief aan de Hebreeën, 10, 4-10.
Broeders en zusters,
Het is uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken zonden zou wegnemen. Daarom zegt Christus dan ook, als Hij in de wereld komt: Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt voor Mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen. Toen zei Ik: Hier ben Ik. Zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat: Ik ben gekomen, o God om Uw wil te doen. Eerst zegt Hij: Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild, die konden U niet behagen, hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. En dan zegt Hij: Hier ben Ik, Ik ben gekomen om Uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

Tussenzang: Ps. 40 (39), 7-8a. 8b-9. 10-11ab. 17.
Antifoon:    Zie, ik kom, Heer, om Uw wil te doen.

Gij hebt geen offer of geschenk gewild,
Gij hebt mijn oor geopend;
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij,
dus zei ik: Ja, ik kom!

Want in de boekrol staat van mij geschreven
dat ik Uw wil volbreng.
Mijn God, dat is het wat ik wil,
Uw wet staat in mijn hart geschreven.

Aan velen heb ik Uw rechtvaardigheid bekendgemaakt,
ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.
Nooit heb ik Uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart,
Uw trouw, Uw bijstand heb ik steeds verkondigd.

Laat jubelen van blijdschap die U zoeken
en steeds getuigen: Groot is God!,
die uitzien naar Uw heil.

Alleluia: Fil. 2, 8-9.
Alleluia. Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 26, 36-42.
Toen Jezus met Zijn leerlingen aan een landgoed kwam dat Getsemane heette, sprak Hij tot Zijn leerlingen: Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden. Petrus en de twee zonen van Zebedeüs nam Hij echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen sprak Hij tot hen: Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij. Nadat Hij een weinig verder was gegaan, wierp Hij zich plat ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt. Toen ging Hij naar Zijn leerlingen en vond hen in slaap; en Hij sprak tot Petrus: Ging het dan uw krachten te boven één uur met Mij te waken? Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Hij verwijderde zich voor de tweede keer en weer bad Hij: Vader, als het niet mogelijk is dat die beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink: dat dan Uw wil geschiede.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.