Lezingen van 1 maart 2021

Maandag in week 2 van de veertigdagentijd

Vrije gedachtenis van de heilige Swietbert (bisdommen Rotterdam en Utrecht)
Swietbert was één van de elf monniken die met Sint Willibrord in 690 uit Engeland naar het land der Friezen kwam om er de Blijde Boodschap te verkondigen. In 693 werd hij door zijn gezellen tot bisschop gekozen. Sint Wilfried diende hem het sacrament van de bisschopswijding toe. Swietbert predikte het evangelie in de streek tussen Lek en Maas, gelegen in de huidige bisdommen Utrecht en Rotterdam. Uiteindelijk ging hij naar het land van de Brukteren (in het huidige Duitsland), die hij trachtte te kerstenen. Toen deze stam door de Saksen verdreven werd, trok Swietbert zich terug en stichtte hij op het eiland Wörth in de Rijn (bij Düsseldorf) het klooster Kaiserswerth. Sint Swietbert stierf daar begin maart 713 in geur van heiligheid.

Eerste lezing: Uit de profeet Daniël, 9, 4b-10.
Ach Heer, grote en geduchte God, die het verbond gestand doet en vol erbarmen zijt voor hen die U liefhebben en uw geboden volbrengen: Wij hebben gezondigd en kwaad gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld en zijn weerspannig geweest, wij zijn afgeweken van uw geboden en wetten; wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen, hoogwaardigheidsbekleders, familiehoofden en tot heel de gezeten bevolking van het land. Heer, Gij staat in uw recht, maar wij hebben reden om ons te schamen en we staan nu ook beschaamd, wij, de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem en heel Israël, zowel degenen die dichtbij als veraf wonen in de landen waarheen Gij ze verstoten hebt, omdat zij U ontrouw geworden zijn. Heer, wij moeten ons schamen, wij, onze koningen, onze hoogwaardigheidsbekleders en onze familiehoofden, omdat wij tegen U gezondigd hebben. Moge de Heer onze God barmhartig zijn en vergevensgezind, want wij zijn weerspannig geweest tegen Hem en wij hebben niet geluisterd naar de Heer onze God en niet geleefd naar de geboden die Hij ons door zijn dienaren, de profeten, gegeven heeft.

Tussenzang: Ps. 79 (78), 8. 9. 11. 13.

Antifoon: Heer, handel met ons niet zoals wij verdienen,
vergeld ons niet onze schuld. (Ps. 103 (102), 10a)

Laat ons niet boeten voor vroegere zonden,
kom met uw barmhartigheid ons tegemoet,
want wij zijn maar zwakke mensen.

Ach help ons, God van ons heil, om uw Naam,
bevrijd ons, vergeef onze zonden;
laat niemand zeggen: waar is nu hun God?

Tot U stijge op het gekerm der geboeiden,
bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.
Maar wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde,
wij zullen U prijzen in eeuwigheid,
uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.

Vers voor het Evangelie: 2 Kor. 6, 2b.
Nu is het de gunstige tijd, vandaag is het de dag van het heil.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 6, 36-38.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. Spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden. Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.