Lezingen van 10 december 2020

Donderdag in week 2 van de Advent

Vrije gedachtenis Onze-Lieve-Vrouw van Loreto
In Italië wordt dit feest al sinds jaar en dag gevierd.

Decreet
De gedachtenis zal “alle mensen helpen, vooral gezinnen, jongeren en religieuzen om de deugden van de perfecte leerling van het Evangelie, Maria, na te volgen. Zij ontving het hoofd van de Kerk en nam ons aan als haar eigen kinderen”, aldus het decreet, dat op 7 oktober 2019 werd gepubliceerd door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten.

Huisje van Maria
De traditie zegt dat het huisje van Loreto, bestaande uit drie muren, de plek is waar Maria werd geboren, waar ze werd bezocht door de engel en Jezus ontving van de heilige Geest, en waar ze woonde met Jezus en Jozef.
Volgens de traditie werd het huisje in de nacht van 9 op 10 december 1294 door engelen uit Nazareth naar het Italiaanse heuveldorp Loreto gebracht, nadat het drie jaar in Kroatië had gestaan.

Het huisje helpt mediteren
Volgens het decreet “herinnert het bedevaartsoord Loreto aan het mysterie van de incarnatie” en “helpt het bezoekers te mediteren over de woorden van de engel die het goede nieuws verkondigt en over de woorden van de maagd, die de goddelijke roep beantwoordt”.
Daarbij illustreert het huisje krachtig hoe de heilige familie “leefde in goddelijke deugd”.

Populairste bedevaartsoord van Italië
Jaarlijks bezoeken miljoenen pelgrims Loreto, dat het meest bezochte bedevaartsoord van Italië is.
Conservators van het heiligdom vertellen dat de stenen van het huisje uit het Heilig Land afkomstig zijn en per schip door een lid van de Angeli-familie naar Italië zijn gebracht. Angeli is Italiaans voor engelen, wat waarschijnlijk de oorsprong is van het verhaal over de engelen die het huisje naar Italië vlogen.
Desalniettemin is Onze-Lieve-Vrouw van Loreto nog steeds de patroonheilige van de luchtvaart en het reizen per vliegtuig.

Zie: https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/olv-van-loreto-op-universele-kalender-10-december

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 41, 13-20.
Zo spreekt de Heer: Ik ben de Heer, uw God, die u bij uw rechterhand heeft genomen en die tot u zegt: Wees maar niet bang; Ik help u. Wees maar niet bang, wormpje Jakob, klein volk Israël. Ikzelf ben uw helper, zegt de Heer, Ik ben uw verlosser, de Heilige van Israël. Ik maak van u een dorsslee, nieuw en goed geslepen, met scherpe tanden. Gij zult bergen dorsen en verbrijzelen, heuvels tot kaf maken; gij werpt ze omhoog; de wind draagt ze mee, de storm verstrooit ze. Gij zelf echter, gij verblijdt u in de Heer en prijst uzelf om de Heilige van Israël. De armen en de behoeftigen zoeken naar water en het is er niet; hun tong is verdroogd van de dorst. Ik, de Heer, Ik verhoor hen, Ik, de God van Israël, Ik verlaat hen niet. Op de kale gronden doe Ik rivieren ontspringen en bronnen in de rotskloven. Van de woestijn maak Ik een waterland, van de dorstige bodem een bronnengebied. In de woestijn laat Ik ceders groeien, acacia’s, mirten en oleasters. In het dorre land zet Ik cypressen neer en essen en palmen, een menigte bomen. Dan zullen zij zien en erkennen, volledig verstaan en begrijpen, dat de hand van de Heer dat gedaan heeft, dat Israëls Heilige dat heeft geschapen.

Tussenzang: Ps. 145 (144), 1. 9. 10-11. 12-13b.

Antifoon: De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw Koninkrijk.
Uw Rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Alleluia:
Alleluia. Kom ons tegemoet Heer, met uw vrede, dat wij ons met een oprecht hart in U kunnen verheugen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 11, 11-15.
In die tijd zei Jezus tot de menigte: Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij. Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Rijk der hemelen zich met geweld baan, en geweldenaars maken het buit. Want al de profeten en de Wet, tot aan Johannes, hebben het slechts voorspeld; maar als gij het van Mij wilt aannemen: Deze is de Elia die zou komen. Wie oren heeft, hij luistere.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.