Lezingen van 10 december 2022

Zaterdag in de tweede week van de Advent

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach, 48, 1-4. 9-11.
Elia de profeet stond op als een vuur; zijn woord brandde als een fakkel; hij bracht hongersnood over het volk en in zijn ijveren voor de Heer maakte hij hen weinig in aantal. Door het woord van de Heer sloot hij de hemel toe, en evenzo liet hij driemaal vuur neerdalen. Hoe roemrijk werdt gij, Elia, door uw wonderwerken: wie mag zich als gij beroemen? Gij die werdt opgenomen in een wervelstorm van vuur op een wagen met vurige paarden, van wie geschreven staat dat hij bestemd is voor de tijd waarop hij de toorn van God zal stillen vóórdat hij ontbrandt, het hart van de vaderen zal keren tot de zoon en de stammen van Jakob zal oprichten. Gelukkig zij, die u gezien hebben en in liefde zijn ontslapen.

Tussenzang: Ps. 80 (79), 2ac. 3b. 15-16. 18-19.
Antifoon:    God van de heerscharen, richt ons weer op;
                    lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
Gij die troont op de Kerubs, verschijn met luister;
werp Uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op Uw wijngaard.
Bescherm wat Uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

Laat Uw hand op Uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
Nooit meer zullen wij U verlaten;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.

Alleluia:
Alleluia. De dag van de Heer is nabij; zie, Hij komt ons bevrijden. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 17, 10-13.
Bij het afdalen van de berg stelden de leerlingen Jezus de vraag: Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat eerst Elia moet komen? Hij gaf hun ten antwoord: Inderdaad, Elia zal komen om alles te herstellen. Ik zeg u zelfs: Elia is reeds gekomen, maar zij hebben hem niet erkend doch naar willekeur met hem gehandeld, zoals ook de Mensenzoon van hen te lijden zal hebben. Nu begrepen de leerlingen dat Hij hun over Johannes de Doper gesproken had.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.