Lezingen van 10 februari 2020

Maandag in week 5 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Scholastica, maagd
Scholastica werd omstreeks 480 geboren in Norcia in Umbrië. Zij was de zus van de heilige Benedictus. Scholastica werd als kind al aan God toegewijd. Ze leefde als moniale in Subiaco en later in de buurt van Monte Cassino, vanwaar zij eens per jaar haar broer bezocht. Toen Benedictus eens op zijn beurt omstreeks het jaar 547 zijn zuster bezocht en vanwege slechte weersomstandigheden niet naar zijn klooster kon terugkeren, bleef hij bij Scholastica. Drie dagen lang spraken zij onafgebroken over God en de hemelse vreugde. Aan het eind van dit gesprek stierf Scholastica onverwacht. Benedictus zou haar ziel als een duif naar de hemel hebben zien vliegen. Hij begroef haar in Monte Cassino in een graf dat hij voor zichzelf had bestemd.

Eerste lezing: Uit het eerste boek Koningen, 8, 1-7. 9-13.
In die dagen riep Salomo de oudsten van Israël, alle stamhoofden en leiders van de families der Israëlieten, naar Jeruzalem om de ark van het verbond met de Heer af te halen uit de Davidstad, ook Sion geheten. Zo kwamen alle mannen van Israël samen bij koning Salomo op het feest in de maand Etanim, dat is de zevende maand. De oudsten van Israël traden naar voren, de priesters tilden de ark op en brachten haar met de tent van samenkomst en de bijbehorende gewijde voorwerpen over. Dit deden de priesters, samen met de levieten. Koning Salomo en heel de gemeenschap van Israël, die zich rond hem verzameld had, gingen voor de ark uit en ze offerden zoveel schapen en runderen dat ze niet te tellen of te schatten waren. De priesters brachten de ark van het verbond met de Heer op haar plaats in de achterzaal van de tempel, het heilige der heiligen, onder de vleugels van de kerubs. De kerubs spreidden hun beide vleugels uit over de plaats van de ark en overschaduwden de ark en de draagstokken. Er lag in de ark niets anders dan de twee stenen platen die Mozes erin had gelegd op de Horeb, de platen van het verbond dat de Heer had gesloten met de Israëlieten toen ze uit Egypte trokken. Toen de priesters het heiligdom verlieten, vulde een wolk de tempel van de Heer, zodat ze niet ter plaatse konden blijven voor het verrichten van hun dienstwerk, want de heerlijkheid van de Heer vervulde de tempel van de Heer. Toen sprak Salomo: Heer, Gij hebt besloten in het duister te wonen. Ik heb U dan een verheven tempel gebouwd, een woonplaats voor eeuwig.

Tussenzang: Ps. 132 (131), 6-7. 8-10.

Antifoon: Rijs op, Heer, en kom naar uw rustplaats.

Wij hoorden ervan in Efrat
en vonden de ark in Jearims velden.
Laten wij binnengaan waar Hij verblijft,
vallen wij neer voor Gods voetbank.

Rijs op, Heer, en kom naar uw rustplaats,
Gij en de ark van uw majesteit,
uw priesters gekleed in gerechtigheid,
uw heiligen dansend van vreugde.
Omwille van David, uw dienaar,
verstoot uw gezalfde niet.

Alleluia: Mt. 4, 4b.
Alleluia. Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 6, 53-56.
In die tijd, toen Jezus en zijn leerlingen overgestoken waren, bereikten zij de kust bij Gennesaret en liepen de haven binnen. Zodra zij uit de boot gestapt waren, herkenden de mensen Hem. Zij liepen heel de streek af en men begon de zieken op hun bedden naar de plaats te dragen waar men hoorde dat Hij was. Waar Hij maar binnenkwam, in dorp of stad of gehucht, legde men de zieken op de pleinen en smeekte Hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allen die dit deden werden gezond.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.