Lezingen van 10 mei 2023

Woensdag na de vijfde zondag van Pasen

Vrije gedachtenis van de heilige Johannes van Avila, priester
Juan de Ávila Jijón werd op 6 januari 1500 geboren in Almodovar del Campo als telg van een rijke Castilliaanse familie van Joodse oorsprong. Vanaf zijn 14de studeerde hij rechten aan de Universiteit van Salamanca. Na verloop van tijd voelde hij zich geroepen tot het godgewijde leven. Hij besloot daarom filosofie en theologie te studeren in Alcala. Na de dood van zijn ouders maakte Juan een groot deel van zijn kapitaal te gelde en gaf dat weg aan de armen. In 1525 werd hij priester gewijd. Zijn aanvankelijk plan was missionaris te worden in West-Indië en Spaans-Amerika, maar uiteindelijk werd hij een rondreizende prediker in Andalusië. Hij slaagde erin een wezenlijke bijdrage te leveren aan de herkerstening van de gebieden waar de Moren eeuwenlang hadden geheerst. Juan kwam in problemen nadat hij in zijn preken hard van leer was getrokken tegen de zonden van de elite. Machtige lieden uit Andalusië brachten hem in diskrediet bij de Inquisitie. Hij werd beschuldigd van ketterij en in Sevilla gevangengezet. Uiteindelijk werden de aantijgingen geseponeerd. Na zijn vrijlating werd hij officieel gerehabiliteerd, waardoor hij zijn prediking kon voortzetten. Juan de Ávila was de geestelijk leidsman van een aantal religieuzen, die na hun dood wereldberoemde heiligen werden, onder anderen: Teresia van Avila, Johannes van het Kruis, Johannes de Deo en Franciscus Borgia. Juans geschriften werden vanaf 1618 verzameld en verscheidene malen uitgegeven in Madrid. Dankzij Franse en Duitse vertalingen werd hij in heel Europa bekend. Zijn bekendste werk is Audi fili, over het christelijk streven naar morele volmaaktheid. Zijn 'Geestelijke brieven' behoren eveneens tot de hoogtepunten van de Spaanse religieuze literatuur. Johannes van Avila overleed op 10 mei 1569 in Montilla. Zijn graf ligt in de jezuïetenkerk van deze Andalusische stad. Paus Leo XIII verklaarde Johannes zalig op 4 april 1894. Paus Pius XII riep hem op 2 juli 1946 uit tot patroon van de seculiere clerus van Spanje. Paus Paulus VI verklaarde hem heilig op 31 mei 1970. Op 7 oktober 2012 verhief paus Benedictus XVI hem tot kerkleraar.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 15, 1-6.
In die dagen waren er enige mensen die van Judea waren gekomen en aan de broeders de leer verkondigden: Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden. Toen hierover strijd ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van de gemeente op met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan. Nadat hun door de gemeente uitgeleide was gedaan, reisden zij door Fenicië en Samaria, waar ze alle broeders grote vreugde bereidden door te vertellen van de bekering der heidenen. Bij hun aankomst te Jeruzalem werden zij ontvangen door de gemeente, de apostelen en de oudsten, en zij verhaalden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht. Maar enige gelovigen, afkomstig uit de partij der Farizeeën, stonden op en verklaarden dat men hen moest besnijden en hun moest opleggen de Wet van Mozes te onderhouden. De apostelen en de oudsten kwamen dus bijeen om deze zaak te bezien.

Tussenzang: Ps. 122 (121), 1-2. 3-4a. 4b-5.
Antifoon:    Hoe blij was ik, toen men mij riep:
                    wij trekken naar Gods huis!

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd:
naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

Alleluia: Joh. 10, 27.
Alleluia. Mijn schapen luisteren naar Mijn stem, zegt de Heer, en Ik ken ze en ze volgen Mij. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 15, 1-8.
In die tijd zei Jezus tot Zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke die wel vrucht draagt, zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur, en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt Mijn Vader verheerlijkt: dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij Mijn leerlingen zijn.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.