Lezingen van 10 november 2020

Dinsdag in week 32 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Leo de Grote, paus en kerkleraar
Leo werd rond 400 in Toscane geboren. Tijdens een gezantschapsreis naar Gallië werd hij als aartsdiaken tot paus gekozen en in februari van het jaar 440 te Rome tot bisschop gewijd. Beroemd is het verhaal dat hij in 452 Attila, de Hun, bij Mantus wist te bewegen het Italisch schiereiland te verlaten. Kort daarop weerhield hij Vandalenkoning Genserik van moord en brandstichting in Rome, al kon hij plundering niet voorkomen. Leo’s pontificaat is cruciaal in de geschiedenis van het pausschap. Hij was de eerste paus die het primaatschap van de opvolger van Petrus leerstellig naar voren bracht. Volgens hem was de paus niet alleen verantwoordelijk voor het bisdom Rome, maar was hij tevens pastor van de universele Kerk. Als krachtige bestrijder van theologische dwaalleren wist hij in Oost en West respect af te dwingen. De oosterse synode van Efeze (449), die vasthield aan het monofysitisme, noemde hij de ‘roverssynode’. Het monofysitisme leerde dat de menselijke natuur van Christus geheel was opgegaan in zijn goddelijke natuur. Naar aanleiding van deze dwaling schreef hij een dogmatische brief aan patriarch Flavianus van Constantinopel. Daarin zette hij de orthodoxe leer uiteen: Christus heeft zowel een menselijke als goddelijke natuur. Op het Concilie van Chalcedon (451) werd zijn brief aan Flavianus voorgelezen. Onder luid gejuich aanvaardden de concilievaders de tweenaturenleer van paus Leo. Dit versterkte het pauselijk gezag in de gehele katholieke Kerk. Leo stierf op 10 november 461. Hij wordt vereerd als goede herder, omdat hij zijn kudde wist te beschermen tegen de barbaren, zijn gelovigen de ware leer voorhield en over de eenheid van de Kerk waakte. Met paus Gregorius (540-604) is hij de enige paus die ‘De Grote’ wordt genoemd. Leo de Grote ligt begraven in de Sint-Pietersbasiliek te Vaticaanstad. Paus Benedictus XIV verhief hem in het jaar 1754 tot kerkleraar.

Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus, 2, 1-8. 11-14.
Uw taak is het te verkondigen wat strookt met de gezonde leer. Bejaarde mannen moeten matig zijn, ernstig, bezonnen, gezond in geloof, liefde en volharding. Zo moeten ook oudere vrouwen zich waardig gedragen, geen kwaad spreken, niet verslaafd zijn aan de wijn. Zij moeten goede raad geven en de jongere vrouwen leren hun man en kinderen lief te hebben, verstandig te zijn, kuis, huishoudelijk, vriendelijk, onderdanig aan hun man; dan komt het woord van God niet in opspraak. Spoor ook de jonge mannen aan om altijd verstandig te zijn. Geef hun zelf een goed voorbeeld. Laat uw onderricht eerlijk en ernstig zijn, uw prediking heilzaam en onaanvechtbaar. Dan weet de tegenstander niets kwaads van ons te zeggen en komt hij misschien tot andere gedachten. Want de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds.

Tussenzang: Ps. 37 (36), 3-4. 18. 23. 27. 29.

Antifoon: Het heil van de vromen komt van de Heer.

Vertrouw op de Heer en doe wat goed is,
dan zult gij veilig uw land bewonen.
Zoek uw geluk bij de Heer,
Hij geeft wat uw hart begeert.

De Heer draagt zorg voor het leven der vromen,
hun erfdeel blijft voor altijd bijeen.
De tred van de mens krijgt zijn kracht van God,
zijn weg wordt bewaakt door de Heer.

Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is,
dan moogt ge voor eeuwig hier wonen.
De rechtvaardigen zullen het land bezitten
en het voor altijd bewonen.

Alleluia: Fil. 2, 15-16.
Alleluia. Schittert als sterren in het heelal, en houdt vast het woord des levens. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 17, 7-10.
In die tijd sprak Jezus: Wie van u zal tot de knecht die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij diens thuiskomst van het land zeggen: Kom meteen aan tafel en tast toe? Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar; omgord u en bedien mij terwijl ik eet en drink; daarna kunt ge zelf eten en drinken? Moet hij die knecht soms dankbaar zijn omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen? Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn onnutte knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.