Lezingen van 10 oktober 2020

Zaterdag in week 27 door het jaar

Gedachtenis van de heilige maagd Maria, Sterre der Zee (bisdom Roermond)
Feest van de heilige maagd Maria, Sterre der Zee (Stad Maastricht)

Het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’, dat zich tegenwoordig bevindt in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, behoorde van oorsprong toe aan de paters Minderbroeders van de Sint-Pieterstraat. De Minderbroeders waren vurige Maria-vereerders, en het is dus niet verwonderlijk dat zij, vermoedelijk omstreeks 1470, de schenking van een Mariabeeld aanvaardden van de edelman Nicolaus van Harlaer (Nicolas de Harlay), toen deze op latere leeftijd bij hen intrad.
Het Mariabeeld is een houten beeld, van Duitse makelij, volgens de klassieke voorstelling van een “Schöne Madonna”, op stijlkenmerken te dateren circa 1410: een staande Maria, die een bloot Jezuskindje op de linkerarm draagt, en die speelt met haar Kindje dat de handjes uitstrekt naar een vrucht die Maria in de rechterhand draagt, een appel, een peer of een druiventros; bij het Maastrichtse beeld was dit waarschijnlijk een peer. Rond het “miraculeuze” beeld van de Minderbroeders ontstond een grote volksdevotie, die zelfs de verering van Sint Servaas begon te verdringen. Op Paasmaandag 1532 schijnt het beeld voor het eerst te zijn meegedragen in processie.

Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, 3, 22-29.
Broeders en zusters,
De Schrift heeft de hele mensheid onderworpen aan de macht der zonde, zodat zij die geloven in Jezus Christus, delen in de belofte, en wel op grond van hun geloof. Voordat het geloof kwam, waren wij opgesloten onder bewaking van de wet, in afwachting van het geloof dat nog geopenbaard moest worden. De wet is dus voor ons een soort oppasser geweest, totdat Christus zou komen en wij door het geloof vrij zouden worden. Maar het geloof is gekomen en de taak van de oppasser is afgelopen. Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. De doop heeft u allen met Christus verenigd, gij hebt Hem aangetrokken als een kleed. Er is nu geen sprake meer van Jood of heiden, slaaf of vrije, man of vrouw; allen tezamen vormt gij één persoon in Christus Jezus. Maar als gij bij Christus hoort, dan zijt ge ook Abrahams nageslacht, en dus erfgenamen krachtens de belofte.

Tussenzang: Ps. 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7.

Antifoon: Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.

Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.
Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.

Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jacob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

Alleluia: Joh. 8, 12.
Alleluia. Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer, wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 11, 27-28.
In die tijd was Jezus aan het spreken. Toen verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe: Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten die U hebben gevoed. Maar Hij sprak: Veeleer gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden.

Lezingen bij het feest van de heilige maagd Maria, Sterre der Zee (Stad Maastricht)

Eerste Lezing uit het boek Wijsheid, 14, 2b-7.
Het schip is gebouwd door bekwaam vakmanschap. Maar uw voorzienigheid, Vader, stuurt het schip, want U hebt zelfs in de zee een weg en in de golven een veilig pad gebaand; daarmee laat U zien, dat U alles kunt redden, zodat men zelfs zonder zeemanschap aan boord zou kunnen gaan. U wilt dat de werken van uw wijsheid niet werkeloos blijven; daarom vertrouwen de mensen zelfs aan een klein stuk hout hun leven toe: zij varen op een vlot over de golvende zee en blijven behouden. Ook in de oude tijd al, toen de trotse reuzen omkwamen, zocht de hoop van de wereld haar toevlucht op een vlot en liet, door uw hand bestuurd, aan de wereld de kiem na van een nageslacht. Gezegend is het hout, waardoor gerechtigheid plaatsvindt.

of:

Eerste Lezing uit de profeet Jesaja, 43, 1-3a. 4-7.
Maar, zo spreekt de Heer, uw Schepper, o Jakob, die u, Israel, heeft gevormd, wees niet bang, want Ik heb u verlost en u bij uw naam geroepen: u bent van Mij. Als u door water trekt, ben Ik bij u, als u door rivieren trekt, overspoelen ze u niet. Moet u door vuur heen, dan zult u zich niet branden en de vlammen verwonden u niet. Want Ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Redder. Zó kostbaar bent u in mijn ogen, zó waardevol: Ik houd van u. Andere mensen geef Ik in uw plaats en volken in ruil voor uw leven. Wees niet bang, want Ik ben bij u. Uit het oosten breng Ik uw kroost terug en uit het westen verzamel Ik u. Tegen het noorden zeg Ik: Geef hier, en tegen het zuiden: Houd hen niet vast; breng mijn zonen uit de verte en mijn dochters uit de uithoeken van de aarde, allen die naar mijn naam zijn genoemd, die Ik tot mijn heerlijkheid heb geschapen, heb gevormd en gemaakt.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 1, 26-38.
Toen Elisabeth zes maanden zwanger was werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u. Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria echter sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.