Lezingen van 10 oktober 2022

Maandag in week 28 door het jaar

Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee (bisdom Roermond)
Het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’, dat zich tegenwoordig bevindt in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, behoorde van oorsprong toe aan de paters Minderbroeders van de Sint-Pieterstraat. De Minderbroeders waren vurige Maria-vereerders, en het is dus niet verwonderlijk dat zij, vermoedelijk omstreeks 1470, de schenking van een Mariabeeld aanvaardden van de edelman Nicolaus van Harlaer (Nicolas de Harlay), toen deze op latere leeftijd bij hen intrad.
Het Mariabeeld is een houten beeld, van Duitse makelij, volgens de klassieke voorstelling van een “Schöne Madonna”, op stijlkenmerken te dateren circa 1410: een staande Maria, die een bloot Jezuskindje op de linkerarm draagt, en die speelt met haar Kindje dat de handjes uitstrekt naar een vrucht die Maria in de rechterhand draagt, een appel, een peer of een druiventros; bij het Maastrichtse beeld was dit waarschijnlijk een peer. Rond het “miraculeuze” beeld van de Minderbroeders ontstond een grote volksdevotie, die zelfs de verering van Sint Servaas begon te verdringen. Op Paasmaandag 1532 schijnt het beeld voor het eerst te zijn meegedragen in processie.

Zie voor de verdere uitvoerige geschiedenis van het beeld: http://www.sterre-der-zee.nl/geschiedenis-van-het-beeld/

Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1.
We lezen dat Abraham twee zonen kreeg, een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin werd geboren uit kracht van de natuur, die van de vrije vrouw uit kracht van Gods belofte. Deze dingen hebben een diepere betekenis. De twee vrouwen vertegenwoordigen twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort. Terwijl het Jeruzalem van omhoog de vrije vrouw is, en dat is onze moeder. Want er staat geschreven: Verheug u, onvruchtbare, gij die nooit hebt gebaard; breek los in gejuich, gij die geen weeën kent. Want de kinderen der eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die een man heeft. Broeders en zusters, wij zijn dus geen kinderen van een slavin, onze moeder is een vrije vrouw. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen.

Tussenzang: Ps. 113 (112), 1-2. 3-4. 5a. 6-7.

Antifoon: De Naam van de Heer zij geprezen
vandaag en in eeuwigheid.

Verheerlijkt, dienaars des Heren,
verheerlijkt de Naam van de Heer.
De Naam van de Heer zij geprezen,
vandaag en in eeuwigheid.

Van ochtendgloren tot avondrood
moet ieder die Naam aanbidden.
Want boven de volkeren troont de Heer,
zijn Glorie beheerst de hemel.

Wie is als de Heer onze God,
die van omhoog overziet
het hemelgewelf en de aarde;
die machtelozen tilt uit het stof,
van vuilnishopen de armen weghaalt?

Alleluia: Joh. 10, 27.
Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer; en Ik ken ze en zij volgen Mij. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 11, 29-32.
Toen het volk samenstroomde begon Jezus te spreken: Dit geslacht is een verdorven geslacht: het verlangt een teken; maar geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten, zo zal ook de Mensenzoon het zijn voor dit geslacht. De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met de mensen van dit geslacht, en zij zal hen veroordelen, want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo: welnu, hier is méér dan Salomo. De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht, en zij zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona: welnu, hier is méér dan Jona.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.