Lezingen van 11 december 2020

Vrijdag in week 2 van de Advent

Vrije gedachtenis van de heilige Damasus I, paus
Damasus werd omstreeks 305 in Spanje geboren. Door zijn diakenwijding trad hij toe tot de geestelijkheid van Rome. Samen met paus Liberius vluchtte diaken Damasus de stad uit, toen de Arianen de kerk van Rome dreigden te verscheuren. Na Liberius’ dood werd hij tot bisschop van Rome gekozen. Een minderheid van de Romeinse clerici volgde echter de tegenpaus Ursinus. Jarenlang werd de Kerk geteisterd door dwaalleren, kerkscheuringen en bestuurlijke twisten, maar Damasus wist het schip van de Kerk veilig door de woeste golven van zijn tijd te loodsen. In 377 werd Damasus van moord beschuldigd. Een door hem bijeengeroepen bisschoppensynode sprak hem echter vrij. Zijn bijdrage aan de katholieke traditie blijkt uit zijn krachtige strijd tegen het Arianisme, de leer die de goddelijkheid van Christus loochende. Ook verdedigde hij het primaatschap van de paus. De bisschop van Rome is immers de opvolger van de apostel Petrus, die van Christus de sleutel tot het hemelrijk gekregen had, zo redeneerde Damasus. Hij maakte zich verder sterk voor het priestercelibaat en hij verplichtte gehuwde priesters tot seksuele onthouding. In zijn verlangen naar zuiverheid had hij een belangrijke medestander in de Romeinse priester Hiëronymus. Deze kreeg van Damasus de opdracht om de bijbel in het Latijn te vertalen. Een ander aspect van zijn grote invloed op het katholicisme is zijn bevordering van de martelarenverering. Hij stierf in 384.

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 48, 17-19.
Zo spreekt de Heer, uw verlosser, Israëls Heilige: Ik ben de Heer, uw God, die u voor uw bestwil wil leren, en u voeren over de weg die gij moet gaan. Als gij acht gegeven hadt op mijn geboden zou de voorspoed u reeds nu omspoeld hebben als een bergstroom, en zou uw welvaart zo uitgestrekt geweest zijn als de zee met zijn golven. Uw nageslacht zou talrijk geweest zijn als de zandkorrels, uw nakomelingen als het stof: hun naam zou bij Mij nooit uitgeveegd zijn, nooit uitgewist.

Tussenzang: Ps. 1, 1-2. 3. 4. 6.

Antifoon: Wie U volgt, Heer, zal het licht des levens bezitten (Joh. 8, 12).

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters;

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet:
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

Alleluia:
Alleluia. Hij komt als Koning en Heer van de aarde. Het juk van de ballingschap zal Hij verbrijzelen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 11, 16-19.
In die tijd sprak Jezus tot de menigte: Waarmee zal Ik dit geslacht vergelijken? Het gelijkt op kinderen die op het marktplein zitten en de andere partij toeroepen: Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben een treurlied gezongen en gij hebt niet op uw borst geklopt. Immers: Johannes komt, hij eet niet en drinkt niet, en ze zeggen: Hij is van de duivel bezeten. De Mensenzoon komt, Hij eet en drinkt wel, en ze zeggen: Kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid vindt haar rechtvaardiging in haar werken.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.