Lezingen van 11 oktober 2022

Dinsdag in week 28 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige paus Johannes XXIII
Angelo Giuseppe Roncalli werd op 25 november 1881 geboren in Sotto il Monte (thans Sotto il Monte Giovanni XXIII), een dorpje in het Italiaanse bisdom Bergamo. Hij was het vierde kind in een gezin van veertien. Zijn vader Giovanni Battista was landarbeider.
In 1892 ging Angelo Roncalli naar het kleinseminarie van Bergamo. Daar begon hij zijn gewoonte om notities over zijn spirituele voortgang te maken. Dat zou hij tot zijn dood blijven doen. Na het kleinseminarie vertrok hij naar Rome voor het vervolg van zijn priesteropleiding. Op 10 augustus 1904 werd hij in Rome priester gewijd
Na de voltooiing van zijn studies werd hij benoemd tot secretaris van de nieuwe bisschop van Bergamo. Priesters waren in Italië niet vrijgesteld van militaire dienstplicht, dus ook Don Roncalli werd in 1914 toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak opgeroepen. Hij werd opgeleid tot sergeant bij de geneeskundige troepen en werd brancardier en aalmoezenier voor gewonde soldaten.
In 1919 werd Roncalli benoemd tot spirituaal van het kleinseminarie in Bergamo. Lang bleef hij daar niet, want in 1921 riep paus Benedictus XV hem naar Rome. Zijn internationale optreden bleek bij het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel goed in de smaak te zijn gevallen, want in 1925 benoemde paus Pius XI hem tot apostolisch visitator van Bulgarije. Hij werd tot bisschop gewijd en koos als motto voor zijn bisschopswapen Oboedientia et Pax (‘gehoorzaamheid en vrede’). In Bulgarije bleef hij tot 1935. In dat jaar benoemde paus Pius XII hem tot apostolisch delegaat voor Turkije en Griekenland. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, maakte hij gebruik van zijn positie om Joden te redden.
Op 22 december 1944 benoemde paus Pius XII hem tot apostolisch nuntius in Frankrijk. In 1953 werd hij tot kardinaal verheven. 15 januari 1953 kwam zijn benoeming tot patriarch van Venetië. Daarna volgde op 28 oktober 1958 zijn verkiezing tot paus. Zijn pastorale bewogenheid leverde hem de bijnaam Il Papa Buono (‘de goede paus’) op. Hij hervormde het canoniek wetboek en riep het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) bijeen. Hij schreef acht encyclieken, waarvan Pacem in Terris wel de bekendste is. Op 3 juni 1963 overleed hij.
Op 3 september 2000 werd hij zaligverklaard. Paus Franciscus bepaalde dat voor zijn heiligverklaring geen tweede wonder nodig was, omdat volgens de paus de heiligheid van Johannes XXIII evident was. De canonisatie vond plaats op 27 april 2014

Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, 5, 1-6.
Broeders en zusters,
Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Let op mijn woorden. Ik, Paulus, zeg u: als ge u laat besnijden zal Christus u niets baten. Nog eens, met alle nadruk: ieder die zich laat besnijden is verplicht de hele wet te onderhouden. Als ge uw heil in de wet zoekt, dan hebt gij met Christus gebroken, dan hebt gij Gods genade verbeurd. Wat ons betreft, wij verwachten de verhoopte gerechtigheid van het geloof als het werk van de Geest. Als wij één zijn in Christus Jezus, maakt al dan niet besneden zijn niet het minste verschil; het enige waar het op aan komt is geloof, zich uitend in liefde.

Tussenzang: Ps. 119 (118), 41. 43. 44. 45. 47. 48.

Antifoon: Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen.

Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen,
uw bijstand, die Gij hebt beloofd.

Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid;
op wat Gij bepaald hebt stel ik mijn hoop.

Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden,
te allen tijde, in eeuwigheid.

Dan zal ik voortgaan langs brede wegen,
want ik verlang slechts wat Gij beveelt.

Ik vind mijn genoegen in uw geboden,
ik heb ze van harte lief.

Naar uw geboden strek ik mijn handen
en nooit vergeet ik wat Gij hebt beschikt.

Alleluia: Joh. 14, 5.
Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer; niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 11, 37-41.
In die tijd nodigde een Farizeeër Jezus uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Jezus trad dus binnen en ging aanliggen. Toen de Farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over, dat Jezus niet eerst voor de maaltijd de wassingen verricht had. Maar de Heer sprak tot hem: En gij dan, Farizeeën, gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon, maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid. Dwazen! Heeft Hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant gemaakt? Geeft liever wat erin is als aalmoes; dan is voor u alles rein.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.