Lezingen van 12 mei 2023

Vrijdag na de vijfde zondag van Pasen

Vrije gedachtenis van de heilige Nereus, Achilles en Pancratius, martelaren
Nereus en Achilles waren beiden soldaten in het leger van de Romeinse keizer. Toen ze de moed zagen van vele ter dood veroordeelde christenen, raakten ze daarvan zo onder de indruk dat beide militairen zich tot Christus bekeerden. Daardoor voegden zij zich in de lange rij van christelijke martelaren. Waarschijnlijk werden ze onthoofd ten tijde van het bewind van keizer Diocletianus (284-305). Boven hun graf aan de Via Ardeatina (buiten Rome) is later ter ere van hen een basiliek opgericht.
Pancratius stierf als martelaar te Rome, waarschijnlijk eveneens tijdens de christenvervolging van keizer Diocletianus. Boven zijn graf aan de Via Aurelia bouwde paus Symmachus in het jaar 500 een basiliek.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 15, 22-31.
In die dagen besloten de apostelen en de oudsten samen met de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen: Judas, bijgenaamd Barsabbas, en Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun het volgende schrijven mee te geven: De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Daar wij gehoord hebben dat sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen hebben verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen, hebben wij eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen, in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus, mensen die zich geheel en al hebben ingezet voor de Naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd, die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen. De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan dit onvermijdelijke: u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van wat verstikt is en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht neemt, zal het u goed gaan. Vaarwel! Na afscheid genomen te hebben, reisden zij naar Antiochië. Daar riepen zij de gemeente bijeen en overhandigden de brief. Zij lazen hem en waren blij over de troostvolle inhoud.

Tussenzang: Ps. 57 (56), 8-9. 10-12.
Antifoon:    U wil ik loven, Heer, voor alle volken,
                    voor alle naties zing ik U ter eer.

Op U vertrouw ik, God, op U vertrouw ik,
ik zing en speel voor U.
Ontwaak, mijn geest, wordt wakker, harp en citer
en wekt de dageraad.

U wil ik loven, Heer, voor alle volken,
voor alle naties zing ik U ter eer;
omdat Uw medelijden wijd is als de hemel,
Uw trouw tot aan de wolken reikt.
Vertoon U in den hoge, God, in majesteit,
Uw glorie strale over heel de aarde.

Alleluia: Rom. 6, 9.
Alleluia. Christus, eenmaal van de doden verrezen, sterft niet meer; de dood heeft geen macht meer over Hem. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 15, 12-17.
In die tijd zei Jezus tot Zijn leerlingen: Dit is Mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt Mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in Mijn Naam vraagt. Dit is Mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.