Lezingen van 13 mei 2020

Woensdag na de vijfde zondag van Pasen

Vrije gedachtenis van de heilige maagd Maria van Fatima
Feest (bisdom Roermond) en vrije gedachtenis (bisdom ‘s-Hertogenbosch) van de heilige Servatius, bisschop
Servatius is de eerste bisschop in de Nederlanden wiens bestaan met zekerheid bekend is en één van de eerste geloofsverkondigers in onze zuidelijke streken. Zijn naam Servatius of Sarbatius wijst op een oosterse oorsprong. Betrokken in de kerkelijke en politieke verwikkelingen van zijn tijd, moet hij een man van betekenis zijn geweest. Zijn naam als bisschop van Tongeren komt voor onder die van de Gallische bisschoppen die de orthodoxe geloofsbelijdenis van Sardica (343) ondertekenden. Ook op het Concilie van Rimini (359) behoorde hij tot de verdedigers van het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Magnentius, de nieuwe heerser over Gallië, deed een beroep op Servatius om, met andere bisschoppen, voor hem te gaan pleiten bij keizer Constantius II. Van de latere geschiedschrijver Gregorius van Tours weten wij dat Servatius vanuit Tongeren is moeten vluchten naar Maastricht, waar zijn graf in zijn grafkerk, de Sint Servaas, tot op heden in hoge eer wordt gehouden.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 15, 1-6.
In die dagen waren er enige mensen die van Judea waren gekomen en aan de broeders de leer verkondigden: Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden. Toen hierover strijd ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van de gemeente op met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan. Nadat hun door de gemeente uitgeleide was gedaan, reisden zij door Fenicië en Samaria, waar ze alle broeders grote vreugde bereidden door te vertellen van de bekering der heidenen. Bij hun aankomst te Jeruzalem werden zij ontvangen door de gemeente, de apostelen en de oudsten, en zij verhaalden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht. Maar enige gelovigen, afkomstig uit de partij der Farizeeën, stonden op en verklaarden, dat men hen moest besnijden en hun moest opleggen de Wet van Mozes te onderhouden. De apostelen en de oudsten kwamen dus bijeen om deze zaak te bezien.

Tussenzang: Ps. 122 (121), 1-2. 3-4a. 4b-5.

Antifoon: Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd:
naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

Alleluia: Joh. 10, 27.
Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, en Ik ken ze en ze volgen Mij. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 15, 1-8.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke die wel vrucht draagt, zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur, en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt: dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.

Lezingen bij de vrije gedachtenis van de heilige maagd Maria van Fatima

Eerste lezing uit de profeet Jesaja, 61, 9-11.
Uw nageslacht zal bekend zijn bij de volken, uw nakomelingen bij alle naties. En allen die hen zien, zullen weten dat zij het volk zijn dat de Heer gezegend heeft. Ik wil jubelen en juichen in de Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met het kleed van het heil en mij de mantel der gerechtigheid omgehangen, als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult of als een bruid die zich met haar sieraden tooit. Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt en zoals een tuin het zaad laat rijpen, zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken en zijn glorie voor het oog der volken.

Tussenzang Ps. 45 (44), 11-12. 14-15. 16-17.

Antifoon: Nu luister, dochter, wees aandachtig.

Nu luister, dochter, wees aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
breng hem uw hulde, want hij is uw heer.

Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid,
haar klederen van goud-doorweven stof.
In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning,
met haar gevolg van maagden komt zij naderbij.

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning.
Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader,
zij zullen vorsten zijn in heel het land.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 11, 27-28.
In die tijd was Jezus aan het spreken. Toen verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe: Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten die U hebben gevoed. Maar Hij sprak: Veeleer gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden.

Lezingen bij het feest van de heilige Servatius, bisschop (bisdom Roermond)

Eerste lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte, 2, 1-10a.
Broeders en zusters,
Toen ik u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien voelde ik mij toen zwak, vol angst en beven. Het woord dat ik u verkondigde, had niets te danken aan overredingskracht van de ‘wijsheid’, maar het getuigde van de kracht van de Geest: uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Wij spreken onder de volmaakten over wijsheid, maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten die deze wereld beheersen, waarvan de ondergang trouwens op handen is. Wij verkondigen een goddelijke wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest.

Tussenzang Ps. 96 (95), 1 en 3. 4-5. 7-8. 9-10a en c.

Antifoon: Huldigt de Heer om zijn glorie en macht.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer alle landen.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Want machtig en onvolprezen is Hij
en meer te duchten dan alle goden.
De goden der volken zijn maaksels van mensen,
maar Hij is de Schepper van het heelal.

Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.
Brengt Hem uw offer en treedt in zijn voorhof.

Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde.
Zegt tot elkander: de Heer regeert!
De volken bestuurt Hij met billijkheid.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 24, 42-47.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Weest waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur, waarop gij het niet verwacht. Wie is dus de trouwe en verstandige knecht, die de heer over zijn dienstvolk heeft aangesteld om hun op tijd het eten te geven? Gelukkig die knecht als de heer bij zijn komst hem daarmee bezig vindt. Voorwaar, Ik zeg u: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.