Lezingen van 13 mei 2023

Zaterdag na de vijfde zondag van Pasen

Vrije gedachtenis van de heilige Maagd Maria van Fatima
Toen de wereld in 1917 nog steeds worstelde met het geweld en de gruweldaden van de oorlog, verscheen de Maagd Maria in Fatima zes keer aan de drie herdertjes Lúcia, Jacinta en Francisco. Door middel van hen heeft de heilige Moeder van God de mensheid herhaaldelijk vastberaden geloof en een geest van gebed, boetvaardigheid en herstel aanbevolen. De verering van Onze Lieve Vrouw van Fatima werd kerkelijk goedgekeurd. Verschillende pausen pelgrimeerden naar de plaats van de verschijningen.

Feest van de heilige Servatius, bisschop (bisdom Roermond) en vrije gedachtenis van de heilige Servatius (bisdom 's-Hertogenbosch)
Servatius is de eerste bisschop in de Nederlanden wiens bestaan met zekerheid bekend is en één van de eerste geloofsverkondigers in onze zuidelijke streken. Zijn naam Servatius of Sarbatius wijst op een oosterse oorsprong. Betrokken in de kerkelijke en politieke verwikkelingen van zijn tijd, moet hij een man van betekenis zijn geweest. Zijn naam als bisschop van Tongeren komt voor onder die van de Gallische bisschoppen die de orthodoxe geloofsbelijdenis van Sardica (343) ondertekenden. Ook op het Concilie van Rimini (359) behoorde hij tot de verdedigers van het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Magnentius, de nieuwe heerser over Gallië, deed een beroep op Servatius om, met andere bisschoppen, voor hem te gaan pleiten bij keizer Constantius II. Van de latere geschiedschrijver Gregorius van Tours weten wij dat Servatius vanuit Tongeren is moeten vluchten naar Maastricht, waar zijn graf in zijn grafkerk, de Sint Servaas, tot op heden in hoge eer wordt gehouden.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 16, 1-10.
In die dagen kwam Paulus te Derbe en Lystra. Er was daar een leerling, Timoteüs genaamd, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Omdat hij bij de broeders van Lystra en Ikonium een goede naam had, wenste Paulus hem als reisgezel. Omwille van de Joden die in die streek woonden, liet hij hem besnijden, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. In de steden waar zij doorkwamen, kondigden zij voor de gelovigen de besluiten af, die genomen waren door de apostelen en oudsten in Jeruzalem. Zo werden de gemeenten versterkt in het geloof en ze namen met de dag in omvang toe. Daarna trokken ze door Frygië en de landstreek Galatië, omdat zij door de heilige Geest ervan weerhouden waren het woord te verkondigen in Asia. In Mysië gekomen maakten zij aanstalten om naar Bitynië te reizen, maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe. Zij trokken dus door Mysië en gingen naar Troas. Daar had Paulus 's nachts een visioen; er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte: Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, want we maakten er uit op, dat God ons geroepen had om hun het Evangelie te verkondigen.

Tussenzang: Ps. 100 (99), 2. 3. 5.
Antifoon:    Juicht voor de Heer, alle landen.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer,
treedt onbezorgd voor Zijn aanschijn.

Waarlijk de Heer is God,
Hij is de Schepper en Meester,
wij Zijn kudde, Zijn volk.

Hij is ons goed gezind,
eindeloos is Zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

Alleluia: Apok. 1, 5ab.
Alleluia. Jezus Christus, getrouwe Getuige, Eerstgeborene van de doden; Gij hebt ons liefgehad en van de zonden verlost in Uw bloed. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 15, 18-21.
In die tijd zei Jezus tot Zijn leerlingen: Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. Herinnert u wat Ik u gezegd heb: een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze Mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden. Maar dit alles zullen zij u vanwege Mijn Naam aandoen, want Hem die Mij gezonden heeft, kennen zij niet.

 

Lezingen bij het feest van de heilige Servatius, bisschop (bisdom Roermond)

Eerste lezing: Uit het boek Ecclesiasticus, 50, 1-11
Dit is de hogepriester, die in zijn tijd het godshuis heeft hersteld en in zijn dagen de tempel heeft versterkt. In zijn dagen werd de muur herbouwd en de torens van het heiligdom bij het koninklijk paleis. In zijn tijd werd een waterbekken uitgehouwen, een vijver, met een omtrek als die van de Zee. Hij behoedde zijn volk voor de ondergang en versterkte de stad tegen belegeraars. Hoe stralend was hij, wanneer hij uit de tent keek en van achter het voorhangsel naar buiten trad. Dan was hij als een ster tussen de wolken, als de volle maan tijdens het hoogfeest, als de zon die schittert op een koningspaleis, als de regenboog die glanst in luisterrijke wolken, als een roos in het nieuwe seizoen, als lelies bij een waterbron, als een jonge twijg op de Libanon in de zomer, als brandende wierook op de wierookschaal, als een vaas van massief gehamerd goud, versierd met allerlei kostbaar gesteente, als een olijfboom vol vruchten, als een cypres die tot aan de wolken oprijst. Wanneer hij zich hulde in zijn prachtig gewaad, zich met volmaakte luister bekleedde en opging naar het heilig altaar, vervulde hij de voorhof van het heiligdom met heerlijkheid.

of:

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte, 2, 1-10a.
Broeders en zusters,
Toen ik u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en Zijn kruis. Bovendien voelde ik mij toen zwak, vol angst en beven. Het woord dat ik u verkondigde, had niets te danken aan overredingskracht van de 'wijsheid', maar het getuigde van de kracht van de Geest: uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Wij spreken onder de volmaakten over wijsheid, maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten die deze wereld beheersen, waarvan de ondergang trouwens op handen is. Wij verkondigen een goddelijke wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest.

Tussenzang Ps. 96 (95), 1 en 3. 4-5. 7-8. 9-10a en c.
Antifoon:    Huldigt de Heer om Zijn glorie en macht.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer alle landen.
Meldt aan de naties Zijn heerlijkheid,
Zijn wondere daden aan alle volken.

Want machtig en onvolprezen is Hij
en meer te duchten dan alle goden.
De goden der volken zijn maaksels van mensen,
maar Hij is de Schepper van het heelal.

Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om Zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om de roem van Zijn Naam.
Brengt Hem uw offer en treedt in Zijn voorhof.

Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde.
Zegt tot elkander: de Heer regeert!
De volken bestuurt Hij met billijkheid.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 24, 42-47.
In die tijd zei Jezus tot Zijn leerlingen: Weest waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur, waarop gij het niet verwacht. Wie is dus de trouwe en verstandige knecht, die de heer over zijn dienstvolk heeft aangesteld om hun op tijd het eten te geven? Gelukkig die knecht als de heer bij zijn komst hem daarmee bezig vindt. Voorwaar, Ik zeg u: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.