Lezingen van 14 februari 2023

Feest van de heilige Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa

Cyrillus werd geboren in Tessalonica (het huidige Saloniki in Griekenland). Zijn intellectuele vorming kreeg hij in Constantinopel, waar hij ook tot priester werd gewijd. Na een periode filosofie te hebben gedoceerd, vertrok hij met zijn broer Methodius naar Moravië om daar het Woord van God te verkondigen. Samen verzorgden zij een Slavische vertaling van de liturgische teksten in het naar Cyrillus vernoemde Cyrillische schrift. Tijdens hun verblijf in Rome, waarheen de Paus hun had geroepen, overleed Cyrillus op 14 februari 869.
Methodius werd tot bisschop gewijd en vertrok als pauselijk gezant naar Pannonië (Hongarije). Daar verkondigde hij het evangelie en bekeerde hij velen tot het christendom. Vaak werd hij in zijn missionaire werk gedwarsboomd door medechristenen die jaloers waren op zijn charisma. Dankzij de steun van Rome wist Methodius zich staande te houden. Hij stierf te Velahrad (in het huidige Tsjechië) op 6 april 885. Cyrillus en Methodius kregen de eretitel Apostelen van de Slavische Volkeren. Paus Johannes Paulus II riep hen in 1981 uit tot patronen van Europa.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 13, 46-49.
In die dagen zeiden Paulus en Barnabas tot de Joden: Tot u moest wel het eerst het woord van God gesproken worden, maar omdat gij het afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt, daarom richten wij ons voortaan tot de heidenen. Want aldus luidt de opdracht van de Heer tot ons: Ik heb u geplaatst als een licht voor de heidenen, opdat gij tot redding zou strekken tot aan het uiteinde van de aarde. Toen de heidenen dit hoorden, waren zij verheugd en verheerlijkten het woord van God, en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd, namen het geloof aan. Het woord des Heren verbreidde zich door heel die streek.

Tussenzang: Ps. 117 (116), 1. 2.
Antifoon:    Gaat uit over de hele wereld
                    en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping (Mc. 16, 15)

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.

Omdat Hij bij ons Zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

Alleluia: Lc. 4, 18-19.
Alleluia. De Heer heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 10, 1-9.
In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel, en groet niemand onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.