Lezingen van 14 juli 2020

Dinsdag in week 15 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Camillus de Lellis, priester
Camillus de Lellis werd in 1550 bij Chieti in de Abruzzen geboren. Hij had een vrome moeder en een ruwe vader. Hij ging het leger in en was verslaafd aan gokken. In 1575 bekeerde hij zich. Hij trad in bij de kapucijnen, maar moest deze franciscaanse orde verlaten wegens een kwaadaardige ziekte aan zijn been. Toen werd hij zelf ziekenverzorger in Rome. Nadat zijn been genezen was, stichtte Camillus een eigen religieuze orde. Deze wijdde zich geheel aan de verzorging van zieken. In 1584 werd hij tot priester gewijd. Zijn spiritualiteit en die van ‘zijn’ paters en broeders camillianen was gebaseerd op het geloof dat Christus gezocht kon worden onder de zieken. In Matteüs 25, 36 zegt Jezus immers: “Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht.” Camillus stierf te Rome in 1614. Hij werd heilig verklaard in 1746.

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 7, 1-9.
In de tijd dat Achaz koning van Juda was, trok Resin, de koning van Aram, samen met de koning van Israël, tegen Jeruzalem op, maar hij slaagde er niet in de stad te overmeesteren. Toen aan het huis van David bericht werd, dat Aram zich met Efraïm had verbonden, beefde het hart van de koning en het hart van zijn volk, zoals de bomen in het woud beven wanneer de wind waait. De Heer sprak echter tot Jesaja: Gij moet Achaz tegemoet treden, samen met uw zoon Sear-Jasub, bij het einde van de waterleiding van de Bovenvijver, op de weg naar het Blekersveld. Daar moet gij het volgende tegen hem zeggen: Blijf maar rustig, wees niet bevreesd en laat uw hart niet onthutst zijn om die twee rokende stompen brandhout, om de wilde woede van de koning van Aram en de koning van Israël. Omdat Aram samen met Efraïm en met de koning van Israël onheil tegen u heeft beraamd en het plan heeft gemaakt tegen Juda op te trekken, het schrik aan te jagen, het te overmeesteren en er dan de zoon van Tabeal koning te maken, daarom heeft God de Heer aldus gesproken: Dat zal niet doorgaan! Dat zal niet gebeuren! Want Damascus mag de hoofdstad van Aram zijn en Resin het hoofd van Damascus, Samaria mag de hoofdstad van Efraïm zijn en de koning van Israël het hoofd van Samaria, maar over vijfenzestig jaar zal Efraïm ophouden een volk te zijn. Als gij niet gelooft, dan houdt ge geen stand.

Tussenzang: Ps. 48 (47), 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8.

Antifoon: De stad van de Heer der hemelse legers,
God houdt haar voor eeuwig in stand.

Groot is de Heer, Hij zij hoog geprezen
in onze Godsstad Jeruzalem.
Zijn heilige berg rijst daar schitterend op,
een vreugde voor ieder op aarde.

Voor ons is de Sion de Godenberg,
de stad van de Grote Koning.
God zelf, die binnen haar burchten verblijft,
Hij toont zich een veilige vesting.

Zie, koningen kwamen te zamen
en rukten tegen haar op.
Maar toen zij haar zagen werden zij bang
en sloegen verschrikt op de vlucht.

Opeens overviel hen de angst
als weeën een barende vrouw;
zoals de storm uit het oosten
de schepen voor Tarsis treft.

Alleluia: Ps. 119 (118), 36a. 29b.
Alleluia. Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent, Heer, geef mij uw wet als gids. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 11, 20-24.
In die dagen begon Jezus de steden, waarin de meeste van zijn wonderen waren gebeurd, te verwijten, dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chórazin; wee u, Betsaïda! Tyrus en Sidon zouden reeds lang, in zak en as, zich bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd, die bij u hebben plaatsgevonden. Ja, Ik zeg u: Het lot van Tyrus en Sidon zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u. En gij, Kafarnaüm, zult ge soms tot de hemel toe verheven worden? Tot in de onderwereld zult ge neerzinken. Als in Sodom de wonderen gebeurd waren die bij u zijn geschied, het zou tot op de dag van vandaag zijn blijven bestaan. Toch, Ik zeg u: Het lot van het land van Sodom zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.