Lezingen van 14 september 2020

Feest van Kruisverheffing


In de vijfde eeuw werd op deze veertiende september – daags na het feest van de kerkwijding van de verrijzeniskerk – te Jeruzalem in de kerk op de berg van Calvarië, waar Christus gekruisigd was, het heilig kruis als het verheven teken van onze verlossing getoond aan de daar toegestroomde pelgrims door het omhoog te heffen. In de oosterse liturgie van deze dag vindt dit opheffen van het kruis ook nu nog plaats door het op plechtige wijze in elk van de vier windstreken en in het midden van de kerk omhoog te heffen.
Bij de vernieuwing van de liturgie is de gedachtenis van de heilige martelaren Cornelius en Cyprianus van 14 naar 16 september verplaatst. Het feest van Kruisverheffing kon daardoor in zijn oorspronkelijke betekenis hersteld worden, zoals blijkt uit de schriftlezingen van deze dag. Tevens is er zo een einde gekomen aan de verwarring rondom dit feest die ertoe geleid had dat in de westerse liturgie op 3 mei het thans geschrapte feest van Kruisvinding gevierd werd. Op deze meidag overhandigde de keizer in 630, na de teruggave door de Perzen, de reliek van het heilig kruis aan de patriarch van Jeruzalem.
Het kruis waaraan Jezus is gestorven, is voor ons christenen door Jezus’ liefde tot het uiterste toe het teken van de verlossing van de kwade machten en het onheil in de wereld geworden, die door Jezus in zijn dood en verrijzenis zijn overwonnen. Dit wordt bezongen in de hymne in de brief aan de christenen van Filippi, de tweede lezing van het feest.
Mgr. E. de Jong

Eerste lezing: Uit het boek Numeri, 21, 4-9.
Van de berg Hor trokken de Israëlieten in de richting van de Rietzee, want zij wilden om Edom heentrekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Het keerde zich tegen God en tegen Mozes: Hebt gij ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn? Er is geen brood, er is geen water en dat minderwaardige eten staat ons tegen. Toen zond de Heer giftige slangen op het volk af. Deze beten de Israëlieten en velen van hen vonden de dood. Nu kwam het volk naar Mozes en zei: Wij hebben gezondigd, want wij hebben ons tegen de Heer en tegen u gekeerd. Bid de Heer, dat hij die slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk en de Heer zei tot hem: Maak zo’n giftige slang en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is en er naar opziet, zal in leven blijven. Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal. Ieder die door een slang was gebeten en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.

of:

Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi, 2, 6-11.
Broeders en zusters,
Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde; en iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.

Tussenzang: Ps. 78 (77), 1-2. 34-35. 36-37. 38.

Antifoon: Laten wij nooit vergeten wat God heeft gedaan.

Luister, mijn volk, naar mijn onderrichting,
open uw oren voor wat ik u zeg.
Een wijze les zal ik u verhalen
die in het verleden verborgen ligt.

Zij zochten Hem enkel wanneer Hij hen sloeg,
dan zochten zij hem rouwmoedig;
dan wisten ze weer dat de Heer hun rots was,
de Allerhoogste hun redder.

Maar met hun mond bedrogen zij Hem,
zij logen Hem voor met hun tong;
want innerlijk waren zij niet oprecht,
geloofden niet in zijn verbond.

Toch was Hij barmhartig, vergaf hun zonden
en roeide hen niet geheel uit.
Telkens opnieuw bedwong Hij zijn toorn
en hield Hij zijn gramschap in toom.

Alleluia:
Alleluia. Wij aanbidden en loven U, Christus, omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld hebt verlost. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 3, 13-17.
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon. En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.