Lezingen van 15 januari 2020

Woensdag in week 1 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Arnold Janssen, priester (bisdom Roermond)
Arnold Janssen werd geboren op 5 november 1837 te Goch, bisdom Münster, in Duitsland. Zijn studies deed hij op het bisschoppelijk seminarie te Gaasdonck, daarna te Münster, waar hij op 15 augustus 1861 tot priester werd gewijd. Als jonge priester ijverde hij voor het Apostolaat van het Gebed, maar ook bijzonder voor de missie. Daarom gaf hij een missietijdschrift uit om bij de gelovigen te werven om gebed en hulp voor de verkondiging van het geloof. Op 8 september 1875 stichtte hij te Steyl een seminarie voor de missie. In 1885 werd deze gemeenschap de Missiecongregatie van het Goddelijk Woord (SVD). Later stichtte hij ook nog twee congregaties van Dienaressen van de Heilige Geest (missiezusters en zusters van de aanbidding). Priesters, broeders en zusters van deze congregaties werkten al in alle werelddelen toen Arnold Janssen op 15 januari 1909 te Steyl stierf. Daar ligt hij ook begraven. Hij werd zalig verklaard op 19 oktober 1975, heilig op 5 oktober 2003.

Eerste lezing: Uit het eerste boek Samuël, 3, 1-10. 19-20.
In die dagen deed de jonge Samuël dienst in het heiligdom van de Heer, onder het toezicht van Eli. Het woord van de Heer was toen een zeldzaamheid en een visioen kwam niet dikwijls voor. Op zekere dag had Eli zich te slapen gelegd op zijn gewone plaats; zijn ogen begonnen zwak te worden en hij kon niet meer zien. De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer, waar de ark van God stond. Toen riep De Heer: Samuël! Samuël antwoordde: Hier ben ik. Hij liep haastig naar Eli en zei: Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen? Maar Eli antwoordde: Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen. Toen riep de Heer opnieuw: Samuël! Samuël stond op, ging naar Eli en zei: Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen? Eli antwoordde: Ik heb niet geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen. Samuël kende de Heer nog niet: een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard. En weer riep de Heer Samuël; nu voor de derde maal. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tot Samuël: Ga slapen, en mocht de Heer u roepen dan moet ge zeggen: Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan en riep, evenals de vorige malen: Samuël, Samuël! En Samuël antwoordde: Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Samuël groeide op; de Heer was met hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Berseba, kwam te weten dat Samuël inderdaad profeet was geworden van de Heer.

Tussenzang: Ps. 40 (39), 2. 5. 7-8a. 8b-9. 10.

Antifoon: Ja, ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,
Hij heeft zich tot mij neergebogen,
mijn geroep verhoord.

Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt,
die met opstandigen en onoprechten niet verkeert.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.

Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij;
dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat:
Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.

In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

Alleluia: 1 Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b.
Alleluia. Spreek, Heer, uw dienaar luistert; uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 1, 29-39.
In die tijd kwam Jezus uit de synagoge en ging met Jakobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed; zij spraken Hem aanstonds over haar. Jezus ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar opstaan; zij werd vrij van koorts en bediende hen. In de avond, na zonsondergang, bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem. Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekten leden genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit, maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken, omdat zij Hem kenden. Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden. Simon en zijn metgezellen kwamen Hem achterop en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze: Iedereen zoekt U. Hij antwoordde hun: Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar kan prediken. Daartoe immers ben Ik uitgegaan. Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.