Lezingen van 15 januari 2021

Vrijdag in week 1 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Arnold Janssen, priester (bisdom Roermond)
Arnold Janssen werd geboren op 5 november 1837 te Goch, bisdom Münster, in Duitsland. Zijn studies deed hij op het bisschoppelijk seminarie te Gaasdonck, daarna te Münster, waar hij op 15 augustus 1861 tot priester werd gewijd. Als jonge priester ijverde hij voor het Apostolaat van het Gebed, maar ook bijzonder voor de missie. Daarom gaf hij een missietijdschrift uit om bij de gelovigen te werven om gebed en hulp voor de verkondiging van het geloof. Op 8 september 1875 stichtte hij te Steyl een seminarie voor de missie. In 1885 werd deze gemeenschap de Missiecongregatie van het Goddelijk Woord (SVD). Later stichtte hij ook nog twee congregaties van Dienaressen van de Heilige Geest (missiezusters en zusters van de aanbidding). Priesters, broeders en zusters van deze congregaties werkten al in alle werelddelen toen Arnold Janssen op 15 januari 1909 te Steyl stierf. Daar ligt hij ook begraven. Hij werd zalig verklaard op 19 oktober 1975, heilig op 5 oktober 2003.

Eerste lezing: Uit de brief aan de Hebreeën, 4, 1-5. 11.
Broeders en zusters,
Zolang de goddelijke belofte van de rust nog geldt moeten wij ervoor zorgen dat niemand van u zou menen dat het te laat is. Want ook wij hebben het goede nieuws gehoord, juist als zij, die onder Mozes uit Egypte waren getrokken. Maar het woord van de verkondiging dat zij hoorden heeft hun niet gebaat, omdat het niet gepaard ging met geloof bij de hoorders. Wij die geloofd hebben, wij gaan die rust binnen waarvan de Heer gezegd heeft: Ik heb gezworen in mijn gramschap: nooit zullen zij ingaan in mijn rust. Toch was Gods werk al klaar vanaf de schepping van de wereld. Dat volgt uit wat wij lezen over de zevende dag: En God rustte op de zevende dag van al zijn werk. En hier lezen we: Nooit zullen zij ingaan in mijn rust. Laten we ons dus inspannen die rust binnen te gaan. Laat niemand ten val komen door het slechte voorbeeld van hun ongeloof na te volgen.

Tussenzang: Ps. 78 (77), 3. 4bc. 5. 6. 7.

Antifoon: Laten wij nooit vergeten wat God heeft gedaan.

Al wat wij gehoord hebben en begrepen,
wat ons door de vaderen is verteld,
de roem van de Heer, zijn machtige daden,
de wondertekens die Hij heeft verricht.

Hij heeft zijn gebod in Jakob gegeven
en stelde als wet vast in Israël,
dat wat Hij de vaderen openbaarde
de zonen zou worden bekend gemaakt.

Zodat ook die later nog worden geboren
het zullen beseffen en op hun beurt
het weer aan hun kinderen door zullen geven.

Ook die moeten immers op God vertrouwen
en nooit vergeten wat Hij heeft gedaan,
maar zijn gebod onderhouden.

Alleluia: Ps. 95 (94), 8ab.
Alleluia. Luistert heden naar de stem van de Heer en weest niet halsstarrig. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 2, 1-12.
Toen Jezus in Kafarnaüm was teruggekeerd en men hoorde dat Hij thuis was, stroomden de mensen in zulk een aantal samen, dat zelfs de ruimte vóór de deur geen plaats meer bood toen Hij hun zijn leer verkondigde. Men kwam een lamme bij Hem brengen die door vier mannen gedragen werd. Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen, legden ze het dak bloot boven de plaats waar Hij zich bevond, maakten er een opening in en lieten het bed waarop de lamme uitgestrekt lag zakken. Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Er zaten enkele schriftgeleerden bij. Ze zeiden bij zichzelf: Wat zegt die man daar? Hij spreekt godslasterlijk. Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen? Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden en Hij zei hun: Wat redeneert gij toch bij uzelf? Wat is gemakkelijker, tot de lamme te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of: Sta op, neem uw bed op en loop? Welnu, opdat ge zult weten dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven, - sprak Hij tot de lamme - Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis. Hij stond op, nam zijn bed en voor aller ogen ging hij onmiddellijk naar buiten. Iedereen stond er versteld van, en ze verheerlijkten God en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit gezien.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.