Lezingen van 15 juni 2020

Maandag in week 11 door het jaar

Eerste lezing: Uit het eerste boek Koningen, 21, 1-16.
Nabot de Jizreëliet bezat een wijngaard, gelegen te Jizreël, naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. Op een dag richtte Achab tot Nabot het verzoek: Sta mij uw wijngaard af; dan maak ik er een moestuin van, want hij ligt vlak naast mijn paleis. Ik zal u er een betere wijngaard voor in de plaats geven, of als u dat liever hebt, zal ik hem voor geld kopen. Maar Nabot zei tot Achab: De Heer beware mij ervoor dat ik het erfdeel van mijn vaderen aan u zou afstaan. Toen ging Achab naar huis, somber gestemd en toornig vanwege het antwoord dat Nabot de Jizreëliet hem gegeven had: Ik sta u het erfdeel van mijn vaderen niet af. Hij ging op bed liggen, wendde zijn gezicht af en wilde niets eten. Daarop kwam zijn vrouw Izebel bij hem en vroeg: Waarom zijt ge toch zo somber gestemd en wilt ge niets eten? Achab antwoordde: Ik heb Nabot de Jizreëliet verzocht mij zijn wijngaard te verkopen, of als hij dat liever had, tegen een andere te ruilen. Maar hij heeft mij geantwoord: Ik sta u mijn wijngaard niet af. Toen zei zijn vrouw Izebel tot hem: Zijt gij nu de man die in Israël de koningsmacht uitoefent? Sta op, eet wat, dan knapt ge weer op; ik zal zorgen dat ge die wijngaard van Nabot de Jizreëliet krijgt. Ze schreef een brief onder de naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel en zond hem aan de oudsten en notabelen die in dezelfde stad woonden als Nabot. In die brief had ze geschreven: Kondigt een vasten af en zet Nabot bij de vergadering van het volk vooraan. Laat dan een paar gemene lieden tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Voer hem dan buiten de stad en stenig hem dood. De medeburgers van Nabot, de oudsten en de notabelen die in dezelfde stad woonden als hij, deden alles wat Izebel hun had opgedragen en wat geschreven stond in de brief die ze hun had gestuurd. Ze kondigden een vasten af en lieten Nabot bij de volksvergadering vooraan plaatsnemen. Toen kwamen er twee gemene lieden, die tegenover Nabot gingen zitten en ten aanhoren van al het volk verklaarden: Nabot heeft God en de koning vervloekt. Ze voerden Nabot buiten de stad en stenigden hem dood. Toen berichtten ze Izebel: Nabot is gestenigd; hij is dood. Zodra Izebel vernam dat Nabot doodgestenigd was, zei ze tot Achab: Sta op, neem bezit van de wijngaard van Nabot de Jizreëliet, die hij u niet wilde verkopen, want Nabot is niet meer in leven; hij is dood. Zodra Achab hoorde dat Nabot dood was, begaf hij zich op weg om de wijngaard van Nabot de Jizreëliet in bezit te nemen.

Tussenzang: Ps. 5, 2-3. 5-6. 7.

Antifoon: Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten.

Heer, luister naar wat ik U zeggen wil,
sla acht op mijn smartelijk zuchten.
Aanhoor de stem die uw aandacht vraagt,
want Gij zijt mijn God en mijn Koning.

Reeds vroeg in de morgen hoort Gij mijn stem,
reeds vroeg mijn hoop en verlangen.
Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt,
bij U kan geen booswicht vertoeven.

Geen zondaar kan U in de ogen zien,
Gij haat hen die onrecht bedrijven.
Die leugentaal spreken vernietigt Gij,
Gij gruwt van bloeddorst en wreedheid.

Alleluia: Ps. 95 (94), 8ab.
Alleluia. Luistert heden naar de stem van de Heer en weest niet halsstarrig. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 5, 38-42.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, doch als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. En als iemand u vordert één mijl met hem te gaan, ga er twee met hem. Geef aan wie u vraagt en wend u niet af als iemand van u lenen wil.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.