Lezingen van 15 maart 2023

Woensdag in week 3 van de veertigdagentijd

Vrije gedachtenis van het mirakel van het Heilig Sacrament te Amsterdam (bisdom Haarlem-Amsterdam)
Deze viering van het Sacrament van het Lichaam des Heren herinnert aan de verering van een heilige hostie die niet door de vlammen was verteerd, toen zij door een zieke in de stad Amsterdam was overgegeven en in het haardvuur geworpen (15 maart 1345). Velen zagen in de ongewone gebeurtenissen die op dit ongehoorde verschijnsel volgden tekenen van Gods genade en werden gesterkt in hun liefde tot dit Sacrament. Zo is aan de herdenking van dit feit de gedachte verbonden aan de tegenwoordigheid van de Heer in de Eucharistie als bron van zegening, naar het woord van de profeet Jesaja (12, 6): Verheugt u en juicht, want Israëls Heilige is groot onder u.

Eerste lezing: Uit het boek Deuteronomium, 4, 1. 5-9.
In die dagen sprak Mozes tot het volk: Luister dan, Israël, naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer, en handel daarnaar. Dan zult gij leven en bezit gaan nemen van het land dat de Heer, de God van uw vaderen, u schenkt. Ik heb u nu de voorschriften en bepalingen geleerd, zoals de Heer uw God mij had opgedragen. Handel ernaar in het land dat gij in bezit gaat nemen en breng ze stipt ten uitvoer, want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken. Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen: Dat machtige volk is wijs en verstandig. Is er soms een andere grote natie, aan wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak wij Hem aanroepen? Of is er een andere grote natie die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft als de wet die ik u heden geef? Wees dus op uw hoede en zorg er voor, dat gij niet vergeet wat gij met eigen ogen gezien hebt. Laat dat uw leven lang niet uit uw gedachten gaan en geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen.

Tussenzang: Ps. 147, 12-13. 15-16. 19-20.
Antifoon:    Looft nu de Heer, Jeruzalem.

Loof nu de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God.
Want Hij heeft uw poorten stevig vergrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij zendt Zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich Zijn woord.
De sneeuw laat Hij vallen als vlokken wol,
en rijp strooit Hij uit als as.

Hij is het die Jakob Zijn woord heeft gezonden,
Zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
geen ander maakt Hij Zijn wegen bekend.

Vers voor het Evangelie: vgl. Lc. 8, 15.
Zalig zij die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 5, 17-19.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar, ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.