Lezingen van 15 oktober 2022

Zaterdag in week 28 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Teresia van Avila, maagd en kerklerares
Teresa werd geboren in 1515 in de Spaanse vestingstad Avila. Ze was een zeer begaafd kind met een vurig geloof. Zo wilde ze naar Noord-Afrika om daar als martelaar te sterven. Op 18-jarige leeftijd trad ze in in de Orde van O.L. Vrouw van de Karmel in het klooster van de Menswording in Avila. Na een mystieke ervaring van het Lijden van Christus stichtte ze ondanks veel tegenwerking in 1562 het St.-Jozefklooster te Avila. Daar begon de hervorming van de Karmelorde. Doel van de hervorming was de ontwikkeling van een spiritualiteit die zij de Weg van de Volmaaktheid noemde. Vanaf 1567 breidde de nieuwe beweging zich zeer snel uit, ook dankzij Teresa’s geestverwant Johannes van het Kruis. Deze mysticus hervormde de karmelietenkloosters. Teresa had een druk leven van afmattende reizen van het ene klooster naar het andere. Tussendoor bad ze vaak in eenzaamheid. Ze zocht God in het binnenste van haar hart. Hierover schreef ze in opdracht van haar biechtvaders het indrukwekkende boek Castillio interior (‘De innerlijke burcht’). Daarin vergeleek ze de ziel met een kasteel. In het centrale vertrek woont God, maar de duivel houdt de mens in de buitenste vertrekken. Alleen de zuivere ziel kan met God contact maken. In haar autobiografie spreekt Teresa van een mystieke doorboring van haar ziel. Daarbij bracht de liefde van God haar in extase. Teresa overleed te Alba de Tormes op 4 oktober 1582, de laatste dag van de Juliaanse kalender. De volgende dag was het de 15e oktober van de Gregoriaanse kalender, vandaar dat vandaag haar gedachtenis wordt gevierd. Paus Gregorius XV verklaarde Teresa heilig in 1622 samen met Ignatius van Loyola, Franciscus Xaverius, Isidorus en Philippus Neri. In 1617 riep het Spaanse parlement haar uit tot Patrones van Spanje. Paus Paulus VI verleende haar in 1970 de titel van kerklerares.

Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, 1, 15-23.
Broeders en zusters,
Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde voor alle heiligen. Daarom zeg ook ik onophoudelijk dank. Steeds gedenk ik u in mijn gebeden. Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood en Hem aan zijn rechterhand zette in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de Kerk, die zijn Lichaam is, de volheid van Hem, die het al in alles vervult.

Tussenzang: Ps. 8, 2-3a. 4-5. 6-7.

Antifoon: Heel uw schepping hebt Gij aan hem onderworpen.

Heer, onze Heer,
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde,
hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
Kinderen en zuigelingen laat Ge voor U spreken.

Als ik naar de hemel kijk,
het kunstwerk van uw vingers,
als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet.
Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar Hem omziet,
‘t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt?

Niet veel minder dan een engel
hebt Gij hem geschapen,
hem omkleed met schoonheid en met pracht;
heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd.

Alleluia: Joh. 17, 17b en a.
Alleluia. Uw woord is waarheid, Heer, wijd ons u toe in de waarheid. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 12, 8-12.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik zeg u: ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods engelen. Maar wie Mij tegenover de mensen verloochend heeft, zal verloochend worden tegenover Gods engelen. Aan ieder die zich zal kanten tegen de Mensenzoon, zal het vergeven worden; maar hem die de heilige Geest heeft gelasterd, zal het niet vergeven worden. Wanneer men u brengt voor synagogen, overheden en machthebbers, maakt u dan niet bezorgd over het hoe of wat van uw antwoord ter verdediging: op dat ogenblik zal de heilige Geest u leren wat gij moet zeggen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.