Lezingen van 15 september 2020

Dinsdag in week 24 door het jaar

Gedachtenis van O.L. Vrouw van Smarten
Daags na het feest van Kruisverheffing herdenken wij de Moeder van Smarten, die onder het Kruis stond van haar Zoon. In haar deelgenootschap in Christus’ lijden overwegen wij hoezeer zij betrokken was bij het heilswerk en zien wij tevens het voorbeeld van het leven van de christen naar het woord van Paulus: Indien wij met Hem lijden, zullen wij ook met Hem verheerlijkt worden (Rom. 8, 17).
De zeven smarten van Maria zijn:
1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus;
2. De vlucht naar Egypte;
3. Het zoek raken van Jezus in de Tempel;
4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg;
5. Maria staat onder Jezus’ kruis;
6. Maria omhelst Jezus’ dode lichaam na de kruisafname;
7. Jezus wordt begraven.

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte, 12, 12-14. 27-31a.
Broeders en zusters,
Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden, en allen werden wij gedrenkt met één Geest. Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lid. Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam. Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangesteld: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars; voorts zijn er wonderkrachten, dan gaven van genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal. Zijn soms allen apostelen, allen profeten, allen leraars, allen wonderdoeners? Hebben allen gaven van genezing? Spreken allen in vervoering? Kunnen allen uitleg geven? Gij moet naar de hoogste gaven streven.

Tussenzang: Ps. 31 (30), 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20.

Antifoon: Red mij, Heer, door uw genade.

Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Rechtvaardige God, bevrijd mij,
aanhoor mij en red mij met spoed.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids.

Het net dat de mensen mij heimelijk spannen
ontkom ik door U die mij altijd beschermt.
Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.

Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer,
steeds zeg ik: Gij zijt mijn God.
Gij hebt mijn lot in uw hand,
bevrijd mij van mijn vervolgers.

Hoe groot zijn uw weldaden, Heer,
die Gij hebt bestemd voor hen die U vrezen.
Gij schenkt ze aan ieder die tot U komt,
voor alle mensen waarneembaar.

Alleluia:
Alleluia. Zalig zijt gij, Maria. Zonder te sterven hebt gij onder het kruis van de Heer de palm van de marteldood verdiend. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 19, 25-27.
In die tijd stonden bij Jezus’ kruis zijn Moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn Moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn Moeder: Vrouw, zie daar uw Zoon. Vervolgens zei Hij tot de leerling: Zie daar uw Moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

of:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 2, 33-35.
In die tijd stonden de vader en moeder van Jezus verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn Moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.