Lezingen van 16 december 2022

Vrijdag in de derde week van de Advent

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 56, 1-3a. 6-8.
Zo spreekt God de Heer: Onderhoudt het recht en doet wat rechtvaardig is, want Mijn heil is in aantocht, Mijn rechtvaardigheid dient zich aan. Gelukkig de man die zó handelt, de mens die er zich aan houdt, die de sabbat heiligt en hem niet schendt, die zijn hand weerhoudt van het stichten van kwaad. Laat de vreemdeling, die zich aansluit bij de Heer, niet menen: De Heer maakt mij los van mijn volk. De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten om Hem te dienen, die Zijn naam met liefde vereren en Zijn dienaren willen zijn, allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren, allen die zich houden aan Mijn verbond, hen breng Ik naar Mijn heilige berg, en Ik geef hun vreugde in Mijn huis van gebed. Hun brand- en slachtoffers zullen Mij aangenaam zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis is een huis van gebed voor alle volken. En verder spreekt de Heer onze God, die de ballingen van Israël weer bijeenbrengt: Bij hen die reeds bijeengebracht zijn, voeg Ik nog andere.

Tussenzang: Ps. 67 (66) 2-3. 5. 7-8.
Antifoon:    Geef dat de volken U eren, o God,
                    dat alle volken U eren.

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van Uw aanschijn;
opdat men op aarde Uw wegen mag kennen,
in alle landen Uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

De aarde gaf ons haar vruchten ,
de zegen van onze God.
God geve ons zo Zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

Alleluia: Jes. 33, 22.
Alleluia. De Heer is onze rechter, wetgever en koning; Hij zal ons verlossen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 5, 33-36.
In die tijd zei Jezus tot de Joden: Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd en deze heeft getuigd voor de waarheid. Weliswaar behoef Ik de getuigenis van een mens niet, maar Ik zeg dit opdat gij gered zult worden. Hij was de lamp, ontstoken om te verlichten, en een korte tijd hebt gij u in zijn licht willen verheugen. De getuigenis echter die Ik bezit, is waardevoller dan die van Johannes: want het zijn juist de werken die de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen en die Ik ook volbreng, die van Mij getuigen, dat Ik door de Vader gezonden ben.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.