Lezingen van 16 januari 2020

Donderdag in week 1 door het jaar

Eerste lezing: Uit het eerste boek Samuël, 4, 1-11.
In die dagen trokken de Israëlieten ten strijde tegen de Filistijnen; zij sloegen hun kamp op bij Eben-Haëzer, terwijl de Filistijnen bij Afek gelegerd waren. De Filistijnen stelden zich in slagorde tegenover de Israëlieten. Het kwam tot een gevecht over de gehele linie. De Israëlieten werden verslagen en de Filistijnen doodden langs het front in het open veld ongeveer vierduizend man. Toen het volk in het kamp terugkeerde, zeiden de oudsten van Israël: Waarom heeft de Heer ons vandaag door de Filistijnen geslagen? Wij gaan de ark van het verbond van de Heer uit Silo weghalen. Zij moet in ons midden komen om ons uit de handen van onze vijanden te verlossen. Het volk liet de ark uit Silo halen, de ark van het verbond van God, de Heer van de hemelse machten, die op de kerubs troont. De twee zonen van Eli, Chofni en Pinechas, begeleidden de ark. Toen de ark van het verbond van de Heer in het kamp aankwam, hieven de Israëlieten zo’n machtig gejuich aan dat de grond ervan dreunde. De Filistijnen hoorden het en vroegen: Wat moet toch dat luide gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark van de Heer in het kamp gekomen was, werden zij bang. Ze zeiden: God is in het kamp gekomen. Wee ons, dat is nog nooit gebeurd. Wee ons! Wie redt ons uit de handen van die geweldige God? Dit is immers dezelfde God die de Egyptenaren in de woestijn met allerlei plagen geslagen heeft? Weest moedig, Filistijnen, en gedraagt u als mannen. Anders wordt gij de slaven van de Hebreeën, zoals zij het van u zijn geweest. Weest mannen en weert u. De Filistijnen gingen tot de aanval over. De Israëlieten werden verslagen en vluchtten naar hun tenten. Het was een zware nederlaag: dertigduizend man voetvolk van Israël sneuvelden; de ark van God werd buitgemaakt en de twee zonen van Eli, Chofni en Pinechas, kwamen om.

Tussenzang: Ps. 44 (43), 10-11. 14-15. 24-25.

Antifoon: Rijs op en kom ons helpen, Heer,
red ons in uw barmhartigheid.

Gij hebt ons afgestoten en beschaamd,
en trekt niet meer uit met onze legers.
Gij hebt ons laten vluchten voor de vijand,
zij die ons haten plunderen ons uit.

Nu worden wij gehoond door onze buren,
de mensen om ons heen bespotten ons.
Wij worden bij de heidenen besproken,
de volken schudden over ons het hoofd.

Waarom verbergt Gij uw gelaat voor ons?
Ziet Gij ons leed en onze kwelling niet?
Wij zijn tot in het stof vernederd,
wij liggen aan de aarde vastgekleefd.

Alleluia: Ps. 19 (18), 9.
Alleluia. Uw voorschriften, Heer, zijn betrouwbaar, onwetenden maken zij wijs. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 1, 40-45.
Er kwam eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en Hem smeekte: Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. Door medelijden bewogen stak Jezus de hand uit, raakte de man aan en sprak: Ik wil, word rein. Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. Terwijl Hij hem wegstuurde, vermaande Hij hem met klem: Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren. Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.