Lezingen van 16 juni 2020

Dinsdag in week 11 door het jaar

Eerste lezing: Uit het eerste boek Koningen, 21, 17-28.
Na de dood van Nabot kwam het woord van de Heer tot Elia de Tisbiet: Ga naar Achab, de koning van Israël, die in Samaria woont; hij is naar de wijngaard van Nabot gegaan om hem in bezit te nemen. Zeg hem: Zo spreekt de Heer: Komt gij na een moord het erfgoed in bezit nemen? Zeg hem dan: Zo spreekt de Heer: Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt, zullen ze ook het uwe oplikken. Toen zei Achab tot Elia: Heeft mijn vijand mij weer weten te vinden? Hij antwoordde: Ja, dat heb ik, omdat ge u hebt laten gebruiken voor dat wat de Heer mishaagt. Daarom – zo spreekt de Heer – ga Ik onheil over u brengen en vaag u weg. Al wat man is in het huis van Achab zal Ik van hoog tot laag uit Israël verdelgen. Ik zal met uw huis hetzelfde doen als Ik gedaan heb met het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en met dat van Baësa, de zoon van Achia, omdat gij Mij getergd hebt en de Israëlieten tot zonden verleid. En over Izebel zegt de Heer: De honden zullen Izebel verslinden bij de stadsmuur van Jizreël. Wie van het huis van Achab in de stad sterft, zal door de honden verslonden worden en wie op het open veld sterft, wordt verslonden door de vogels van de hemel. Nog nooit heeft iemand zich zo laten gebruiken om te doen wat de Heer mishaagt als Achab, daartoe verleid door zijn vrouw Izebel. Hij heeft zich schandelijk gedragen door de afgoden te dienen, juist zoals de Amorieten dat gedaan hadden, die de Heer voor de Israeliëten verjaagd heeft. Toen Achab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn kleren, trok een boetekleed aan over zijn blote lijf en vastte; hij liep terneergeslagen rond en legde zich in zijn boetekleed te ruste. Daarom kwam het woord van de Heer tot Elia de Tisbiet.

Tussenzang: Ps. 51 (50), 3-4. 5-6a. 11. 16.

Antifoon: God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.

Wend uw ogen af van mijn gebreken,
scheld mij al mijn schulden kwijt.
Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder,
dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.

Alleluia: Ps. 27 (26), 11.
Alleluia. Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand, leid mij langs effen paden. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 5, 43-48.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeder groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.