Lezingen van 17 december 2022

Zaterdag in de derde week van de Advent

Eerste lezing: Uit het boek Genesis, 49, 1a-2. 8-10.
In die dagen ontbood Jakob zijn zonen en sprak: Komt nu bijeen en luistert, zonen van Jakob, luistert naar Israël hier, uw vader. Juda, u prijzen uw broers; uw hand drukt de nek van uw vijanden neer, voor u staan de zonen van uw vader gebogen. De welp van een leeuw is Juda; met roof zijt ge opwaarts gekomen, mijn zoon! Hij vlijt zich neer, hij ligt als een leeuw, als de koning der dieren; wie waagt hem te wekken? Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat Hij verschijnt die hem dragen mag: Hem zijn de volken gehoorzaam.

Tussenzang: Ps. 72 (71), 2. 3-4ab. 7-8. 17.
Antifoon:    Rechtvaardigheid zal in Zijn dagen ontbloeien
                    en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de Koning Uw wijsheid,
de Koningszoon Uw rechtvaardigheid.
Hij moge Uw volk rechtvaardig besturen,
Uw armen met billijkheid.

Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen,
en van de heuvels het recht.
Hij zal het geringe volk beschermen,
de zonen der armen verlossen.

Rechtvaardigheid zal in Zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal Hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

Voor eeuwig blijve Zijn Naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn Naam zij een zegen voor alle stammen,
bij alle volken met lof vermeld.

Alleluia:
Alleluia. Wijsheid van de Allerhoogste, alles bestuurt Gij met kracht en inzicht; kom, en leer ons de weg te gaan van kennis en wijsheid. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 1, 1-17.
Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham was de vader van Isaäk, Isaäk van Jakob, Jakob van Juda en zijn broers; Juda was de vader van Peres en Zerach, die uit Tamar geboren werden; Peres was de vader van Chesron, Chesron van Aram, Aram van Amminádab, Amminádab van Nachson, Nachson van Salmon, Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren werd; Boaz was de vader van Obed, geboren uit Ruth; Obed was de vader van Isaï en Isaï van David, de koning. David was de vader van Salomo, die geboren werd uit de vrouw van Uría; Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam van Abía, Abía van Asa, Asa van Josafat, Josafat van Joram, Joram van Uzzia, Uzzia van Jotam, Jotam van Achaz, Achaz van Hizkía, Hizkía van Manasse, Manasse van Amon, Amon van Josía, Josía van Jechonja en zijn broers, in de tijd van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap werd Jechonja de vader van Seáltiël, Seáltiël van Zerubabel, Zerubabel van Abiúd, Abiúd van Eljakim, Eljakim van Azor, Azor van Sadok, Sadok van Achim, Achim van Eliúd, Eliúd van Eleazar, Eleazar van Mattan, Mattan van Jakob. Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt. In het geheel zijn er dus van Abraham tot David veertien geslachten, van David tot de Babylonische ballingschap ook veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus eveneens veertien geslachten.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.