Lezingen van 17 februari 2020

Maandag in week 6 door het jaar

Vrije gedachtenis van de Zeven Heilige Stichters van de Servieten
De zeven mannen die vereerd worden als stichters van de orde der Servieten waren oorspronkelijk kluizenaars die op een berg nabij Florence woonden en zich onderscheidden door hun liefde tot Maria. Al predikend trokken zij later door heel Toscane en legden zij de grondslagen van de orde der Dienaren van de heilige Maagd Maria, die in 1304 door de Heilige Stoel werd goedgekeurd. Omdat 17 februari 1310 geldt als de sterfdatum van één van hen, Alexius Falconieri, worden zij allen vandaag herdacht.

Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Jakobus, 1, 1-11.
Jakobus, dienstknecht van God en de Heer Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de Verstrooiing. Broeders en zusters, acht uzelf heel gelukkig, wanneer u allerlei beproevingen overkomen, want gij weet dat zulk een beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt; en de standvastigheid moet volkomen worden, zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Schiet iemand van u te kort in wijsheid, dan moet hij haar vragen aan God en zij zal hem gegeven worden, want God geeft aan allen zonder voorbehoud en zonder verwijt. Maar hij moet wel bidden met vertrouwen, zonder te weifelen. Wie weifelt lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer geslingerd worden. Zo iemand, innerlijk verdeeld als hij is en ongestadig in heel zijn gedrag, moet niet menen dat hij iets van de Heer zal verkrijgen. De arme christen moet trots zijn op zijn hoge stand en de rijke op zijn geringheid. Want de rijke zal vergaan als een bloem in het gras. De zon komt op met haar verzengende hitte; zij doet het gras verdorren, de bloem valt af en heel haar luister is verdwenen. Zo vergaat het ook de rijke: midden in zijn ondernemingen zal hij verwelken.

Tussenzang: Ps. 119 (118), 67-68. 71-72. 75-76.

Antifoon: Door uw barmhartigheid, Heer, moge ik leven.

Voordat ik vernederd werd, was ik in dwaling,
maar nu houd ik aan uw uitspraken vast.
Goedgunstig zijt Gij en goed zijn uw daden;
laat mij slechts weten wat Gij beschikt.

De kwelling was mij een weldaad:
zo leerde ik wat Gij beschikt.
De wet uit uw mond is mij meer waard
dan schatten van zilver en goud.

Rechtvaardig is wat Gij bepaalt, Heer, ik weet het,
Gij hebt mij terecht gestraft;
maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten,
zoals Gij uw dienaar eens hebt beloofd.

Alleluia: vlg. Lc. 8, 15.
Alleluia. Zalig zij die het Woord Gods dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren, en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 8, 11-13.
In die tijd daagden de Farizeeën op en begonnen met Jezus te redetwisten. Om Hem op de proef te stellen verlangden ze van Hem een teken uit de hemel. Hij slaakte een zucht uit het diepste van zijn hart en zei: Wat verlangt dit geslacht toch een teken? Voorwaar, Ik zeg u: in geen geval zal aan dit geslacht een teken gegeven worden. Hij liet hen staan, stapte weer in de boot en keerde naar de overkant van het meer terug.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.