Lezingen van 17 februari 2023

Vrijdag in week 6 door het jaar

Vrije gedachtenis van de Zeven Heilige Stichters van de Servieten
De zeven mannen die vereerd worden als stichters van de orde der Servieten waren oorspronkelijk kluizenaars die op een berg nabij Florence woonden en zich onderscheidden door hun liefde tot Maria. Al predikend trokken zij later door heel Toscane en legden zij de grondslagen van de orde der Dienaren van de heilige Maagd Maria, die in 1304 door de Heilige Stoel werd goedgekeurd. Omdat 17 februari 1310 geldt als de sterfdatum van één van hen, Alexius Falconieri, worden zij allen vandaag herdacht.

Eerste lezing: Uit het boek Genesis, 11, 1-9.
Alle mensen op aarde spraken éénzelfde taal en gebruikten dezelfde woorden. Nadat ze uit het oosten weggetrokken waren, vonden ze een vlakte in Sinear en vestigden zich daar. Zij zeiden tot elkaar: Kom, laten wij tegels maken en ze harden in het vuur. De tegels gebruikten zij als bouwstenen, met asfalt als mortel. Nu zeiden ze: Laten wij een stad bouwen met een toren, waarvan de spits tot in de hemel reikt; dan krijgen wij naam en worden wij niet over de aardbodem verspreid. Toen God de Heer neerdaalde om de stad en de toren die de mensen bouwden in ogenschouw te nemen, zei Hij: Nu zijn ze één volk en spreken zij allen dezelfde taal. Wat zij nu doen is nog maar een begin; later zal geen enkel van hun plannen meer te stuiten zijn. Laten Wij neerdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt. En God de Heer dreef hen vandaar naar alle kanten de hele aardbodem over, en er kwam een einde aan de bouw van de stad. Daarom noemt men die stad Babel, want God de Heer heeft daar verwarring gebracht in de taal van alle mensen en hen vandaar over de hele aardbodem verspreid.

Tussenzang: Ps. 33 (32), 10-11. 12-13. 14-15.
Antifoon:    Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
                    de natie door Hem tot Zijn erfdeel gekozen.

Plannen van naties doet God teniet,
verijdelt wat volken beramen.
Eeuwig blijft staan het plan van de Heer,
wat Hij heeft beraamd geldt voor alle geslachten.

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot Zijn erfdeel gekozen.
Hoog uit de hemel schouwt God omlaag,
blikt neer op de zonen der mensen.

Scherp ziet Hij toe van de plaats waar Hij woont
op alle bewoners der aarde.
Hij heeft de harten van allen gevormd
en let op hun doen en laten.

Alleluia: 2 Tim. 1, 10b.
Alleluia. Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd, en onvergankelijk leven doen aanlichten door het Evangelie. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 8, 34 – 9, 1.
In die tijd liet Jezus behalve Zijn leerlingen ook het volk bij zich komen, en sprak tot hen: Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie zal het redden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Wat toch zou een mens in ruil kunnen geven voor zijn leven? Als iemand zich schaamt over Mij en Mijn woorden ten overstaan van dit overspelig en zondig geslacht, zal ook de Mensenzoon zich over hem schamen, wanneer Hij, vergezeld van de heilige engelen, komt in de heerlijkheid van Zijn Vader. Hij sprak tot hen: Voorwaar, Ik zeg u: onder de hier aanwezigen zijn er die de dood niet zullen ervaren, voordat zij zien dat het Rijk Gods is gekomen in kracht.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.