Lezingen van 17 juli 2020

Vrijdag in week 15 door het jaar

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 38, 1-6. 21-22. 7-8.
In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, ging naar hem toe en zei tot hem: Zo spreekt de Heer: Stel orde op uw huis, want gij gaat sterven, gij zult niet langer in leven blijven. Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer: Ach Heer, bedenk toch, hoe ik onder uw ogen geleefd heb met een trouw en toegewijd hart, en hoe ik gedaan heb wat U behaagt. En Hizkia weende luid. Toen kwam het woord van de Heer tot Jesaja: Ga naar Hizkia en zeg tot hem: Zo spreekt de Heer, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Welnu, Ik zal aan uw leven vijftien jaar toevoegen; Ik zal u en deze stad uit de greep van de koning van Assur redden; Ik neem deze stad onder mijn hoede. Daarop gaf Jesaja opdracht een vijgenkoek te halen en die op het gezwel te leggen: dan zou hij genezen. En Hizkia vroeg: Aan welk teken zal ik zien, dat ik zal opgaan naar het huis van de Heer? Jesaja antwoordde: Dit is het teken dat de Heer u zal geven om u te laten weten, dat Hij zijn woord gestand zal doen: De schaduw, die door de zon de trappen van Achaz is afgedaald, zal ik tien trappen terug laten gaan. En de zon ging op de zonnewijzer de tien trappen terug, die zij reeds had afgelegd.

Tussenzang: Jes. 38, 10. 11. 12abcd. 16.

Antifoon: Gij houdt mij terug van de kuil van de dood
en schudt van U af mijn zonden.

Ik sprak: in de bloei van mijn leven
bereik ik de poort van het dodenrijk,
beroofd van de rest van mijn jaren.

Ik sprak: de Heer zal ik nooit meer aanschouwen,
geen mens zal ik ooit nog zien.

Mijn woning op aarde wordt afgebroken
en neergehaald als een herderstent.
De wevers rollen mijn leven op
en snijden mij af van de schering.

Ik kan slechts leven door uw genade,
bij U alleen vindt mijn geest weer moed.
Gij kunt mij genezen, mijn leven bewaren.

Alleluia: Joh. 10, 27.
Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer; en Ik ken ze en zij volgen Mij. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 12, 1-8.
Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden; zijn leerlingen nu kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. De Farizeeën zagen dat en zeiden toe Hem: Uw leerlingen doen daar iets wat op sabbat niet geoorloofd is. Hij gaf hun ten antwoord: Hebt gij niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging en de toonbroden opat die noch hij, noch zijn metgezellen, maar alleen de priesters mochten eten? Of hebt gij niet in de Wet gelezen, dat de priesters elke sabbat in de tempel de sabbat schenden en toch niet schuldig zijn? Ik echter zeg u: Hier is meer dan de tempel. Indien het maar tot u doorgedrongen was wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers, dan zoudt gij deze onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Mensenzoon is Heer van de sabbat.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.