Lezingen van 17 september 2020

Donderdag in week 24 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar
De edelman Robertus, geboren in 1542 te Montepulciano in Toscane, werd in 1560 lid van de Sociëteit van Jezus in Rome. Tien jaar later ontving hij in Gent de priesterwijding. Robertus ontwikkelde zich in Leuven en Rome tot een eminent theoloog. Als een van de belangrijkste jezuïetentheologen van de Contrareformatie verdedigde hij in woord en geschrift de katholieke leer. Paus Clemens VIII benoemde hem in 1599 tot kardinaal-priester. In Rome was hij de biechtvader van Aloysius Gonzaga en Johannes Berchmans. Van 1602 tot 1605 was Robertus kardinaal-bisschop van Capua en was hij de Romeinse Congregaties behulpzaam bij de oplossing van vele problemen. Hij stierf in 1621 te Rome. In 1930, drie eeuwen na zijn dood, verklaarde paus Pius XI hem heilig. Een jaar later verhief de paus hem tot kerkleraar. Zijn lichaam rust in een zijkapel van de jezuïetenkerk Sant’ Ignazio in Rome.

Vrije gedachtenis van de heilige Lambertus, bisschop en martelaar
(bisdommen Breda, ‘s-Hertogenbosch en Roermond)

Lambertus was van omstreeks 672 tot zijn dood bisschop in zijn geboortestad Maastricht, waar hij een grote apostolische werkzaamheid ontplooide, die geheel Taxandrië (Noord-Brabant en de huidige provincie Antwerpen) besloeg. Meer dan eens slachtoffer van politieke verwikkelingen, stierf hij op 17 september 705 of 706 te Luik ten gevolge van een laffe aanslag. Reeds spoedig als martelaar vereerd, werd hij bekend over geheel Europa. Van zijn relieken, die door de heilige Hubertus van Maastricht naar Luik waren overgebracht, werd een gedeelte in 1938 aan Maastricht teruggeschonken.

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte, 15, 1-11.
Broeders en zusters,
Ik vestig uw aandacht op het Evangelie dat ik u heb verkondigd, dat gij hebt ontvangen, waarop gij gegrondvest zijt en waardoor gij ook gered wordt: in welke bewoordingen heb ik het u verkondigd? Ik neem aan dat gij die onthouden hebt; anders zoudt gij het geloof zonder nadenken hebben aanvaard. Op de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften en dat Hij begraven is, en dat Hij is opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de Twaalf. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, hoewel sommigen zijn gestorven. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. En het laatst van allen is Hij ook verschenen aan mij, de misgeboorte. Ja, ik ben de minste van de apostelen, niet waard apostel te heten, want ik heb Gods Kerk vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen, niet ik, maar de genade van God met mij. Maar of zij het nu zijn of ik, dàt verkondigen wij en dàt hebt gij geloofd.

Tussenzang: Ps. 118 (117), 1-2. 16ab-17. 28.

Antifoon: Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen.
Herhaalt het, stammen van Israël:
eindeloos is zijn erbarmen!

De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht,
de hand van de Heer was machtig.
Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer.

Mijn God zijt Gij en ik dank U,
mijn God, ik verkondig uw roem.

Alleluia: Jak. 1, 21.
Alleluia. Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan dat in u werd geplant, en de kracht bezit uw zielen te redden. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 7, 36-50.
Een van de Farizeeën vroeg Jezus eens bij zich te eten. Jezus trad het huis van de Farizeeër binnen en ging aanliggen. Een vrouw nu, die in de stad als een zondares bekend stond, was te weten gekomen dat Jezus in het huis van de Farizeeër te gast was. Zij nam een albasten vaasje met balsem mee en ging schreiend achter Hem, bij zijn voeten staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem. Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf: Als dit een profeet was, zou Hij weten wie en wat voor een vrouw het is die Hem aanraakt; het is immers een zondares. Jezus gaf hem ten antwoord: Simon, Ik heb u iets te zeggen. Waarop deze zei: Zeg het, Meester. Een geldschieter had twee schuldenaars, de een was hem vijfhonderd, de ander vijftig tienlingen schuldig. Omdat zij die niet konden teruggeven, schold hij ze aan allebei kwijt. Wie van hen zal nu het meest van hem houden? Ik veronderstel, – antwoordde Simon – diegene aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden. Jezus zei tot hem: Uw oordeel is juist. Daarop keerde Hij zich tot de vrouw en zei tot Simon: Ge ziet die vrouw daar? Ik kwam uw huis binnen; ge hebt niet eens water over mijn voeten gegoten, maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen en zij heeft ze met haar haren afgedroogd. Gij hebt Mij niet eens een kus gegeven, maar zij hield sinds Ik binnenkwam niet op mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg Ik u: haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij heeft veel liefde betoond. Weinig liefde betoont hij aan wie weinig wordt vergeven. Daarop sprak Hij tot haar: Uw zonden zijn vergeven. De medeaanliggenden vroegen zich af: Wie is deze man, die zelfs zonden vergeeft? Jezus zei tot de vrouw: Uw geloof heeft u gered: ga in vrede.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.