Lezingen van 18 juni 2020

Donderdag in week 11 door het jaar

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach, 48, 1-14.
Elia de profeet stond op als een vuur; zijn woord brandde als een fakkel; hij bracht hongersnood over het volk en in zijn ijveren voor de Heer maakte hij het weinig in aantal. Door het woord van de Heer sloot hij de hemel toe, en evenzo liet hij driemaal vuur neerdalen. Hoe roemrijk werd gij, Elia, door uw wonderwerken: wie mag zich als gij beroemen? Gij, die een gestorvene uit de dood hebt opgewekt, uit het dodenrijk, door het woord van de Allerhoogste; die koningen in het verderf hebt gevoerd, en aanzienlijken van hun legerstede in de dood; die op de Sinaï een terechtwijzing hoorde en op de Horeb oordelen der wraak; die koningen zalfde om vergelding te voltrekken en profeten als uw opvolgers; die werd opgenomen in een wervelstorm van vuur op een wagen met vurige paarden; van wie geschreven staat dat hij bestemd is voor de tijd waarop hij de toorn Gods zal stillen vóórdat hij ontbrandt, het hart van de vaderen zal keren tot de zoon en de stammen van Jakob zal oprichten. Gelukkig zij, die u gezien hebben en in liefde zijn ontslapen. Want ook wij zullen zeker leven. Dit was Elia, die in een wervelstorm aan het oog werd onttrokken. Maar Elisa werd vervuld met zijn geest; in zijn dagen heeft hij voor geen heerser gesidderd en niemand ter wereld heeft hem overweldigd. Niets ging zijn krachten te boven en nog in de doodsslaap profeteerde zijn lichaam; bij zijn leven deed hij wonderen en bij zijn dood waren zijn werken wonderbaar.

Tussenzang: Ps. 97 (96), 1-2. 3-4. 5-6. 7.

Antifoon: Weest blij in de Heer, gij vromen.

De Heer is Koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht,
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

Laaiende vlammen draven vooruit,
verslinden rondom zijn bestrijders.
Bliksemschichten verlichten zijn pad,
de aarde ziet toe met ontzetting.

Bergen smelten als was voor de Heer,
de Heerser van heel de wereld.
De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

Die beelden aanbidden worden beschaamd,
zij die op hun afgoden groot gaan.
Voor Hem werpen alle goden zich neer.

Alleluia: Ps. 111 (110), 8ab.
Alleluia. Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar, al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 6, 7-15.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als gij bidt, gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Volgt hun voorbeeld dus niet na, want vóórdat gij Hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Gij moet daarom zo bidden: Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad. Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.