Lezingen van 18 maart 2023

Zaterdag in week 3 van de Veertigdagentijd

Vrije gedachtenis van de heilige Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar
Cyrillus (315-386) volgde in 348 Maximus op als bisschop van Jeruzalem. Om zijn houding in de strijd tegen de dwaalleer van de Arianen werd hij meer dan eens verbannen. De Kerk vereert hem als een heilige kerkleraar omdat hij tegen de verdrukking in de orthodoxe leer verdedigde in zijn preken en geschriften. Cyrillus is vooral beroemd en geprezen om zijn vierentwintig catechesen. Deze zijn een weergave van zijn mystagogische preken, waarin hij gedurende het paasoctaaf pasgedoopten uitleg geeft van de initiatiesacramenten (doopsel, vormsel, eucharistie) die zij in de paasnacht ontvangen hebben. St. Cyrillus stierf op 18 maart 386.

Eerste lezing: Uit de profeet Hosea, 6, 1-6.
Zo spreekt de Heer: In zijn ellende zal Mijn volk Mij zoeken van de vroege morgen af en zeggen: Kom, laten we terugkeren tot de Heer; Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen; Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden. Na twee dagen maakt Hij ons weer levend, op de derde dag laat Hij ons weer opstaan om weer te leven voor Zijn aanschijn. Wij willen de Heer liefhebben, ons inspannen om Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad vertoont Hij zich, komt Hij over ons als de regen, als de lenteregen die de aarde drenkt. Wat moet Ik met u beginnen, Efraïm? Wat moet Ik met u beginnen, Juda? Uw vroomheid is als de morgennevel, als de dauw die vroeg in de morgen verdwijnt. Daarom heb Ik op u ingeslagen door de profeten, heb Ik de dood gebracht door de woorden van Mijn mond: Mijn oordeel brak door als het licht. Want vroomheid wens Ik, geen offergaven, en liefde voor God méér dan brandoffers.

Tussenzang: Ps. 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21ab.
Antifoon:    In liefde heb Ik behagen en niet in brandoffers. (Hos. 6,6)

God, ontferm U over mij in Uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in Uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik ook bied, Gij wilt het niet.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

Wees ook Sion in Uw goedheid weer genadig,
bouw de muren van Jeruzalem weer op.
Dan ontvangt Gij alle offers die Gij hebt bevolen,
dan komt men weer offeren op Uw altaar.

Vers voor het Evangelie: Am. 5, 14.
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en God met u blijft.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 18, 9-14.
In die tijd vertelde Jezus, met het oog op sommigen die - overtuigd van eigen gerechtigheid - de anderen minachtten, de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond met opgeheven hoofd en bad bij zichzelf als volgt: God, ik dank U dat ik niet zo ben als de rest van de mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die tollenaar daar. Ik vast tweemaal per week en geef tienden van al mijn inkomsten. Maar de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen naar de hemel; maar hij klopte zich op de borst, en zei: God wees mij, zondaar, genadig. Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere; want alwie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.