Lezingen van 18 mei 2020

Maandag na de zesde zondag van Pasen

Vrije gedachtenis van de heilige Johannes I, paus en martelaar
Johannes, geboren in Toscane, werd in 523 tot bisschop van Rome gekozen. De Gothische en Ariaanse koning Theodorik van Italië stuurde paus Johannes als zijn gezant naar de Oost-Romeinse keizer Justinianus. Zijn missie: de keizer te vragen de vervolging van de ketterse Arianen te staken, hun geconfisqueerde kerken terug te geven en Arianen die gedwongen hun overtuiging.hadden afgezworen hun geloofsvrijheid terug te geven. Johannes werd door deze opdracht in een spagaat gebracht, omdat hijzelf bestrijder was van het Arianisme, de dwaalleer die loochende dat Christus dezelfde goddelijke natuur had als de Hemelse Vader. Aangekomen aan het keizerlijk hof in Constantinopel werd hij met alle égards ontvangen. Paus Johannes werd in het centrum van de Oosterse kerk vereerd als de opvolger van de apostel Petrus. Tijdens de Paasplechtigheid in de kathedraal, die in de Latijnse ritus werd gecelebreerd, zat Johannes op een hogere zetel dan de patriarch van Constantinopel. Dat tekent de waardering die de kerk van het Oosten voor de bisschop van Rome toonde. Na de viering keek keizer Justinianus naar de eisen van Theodorik. De meeste werden ingewilligd, behalve de eis dat bekeerde Arianen naar hun oude geloof mochten terugkeren. Toen Theodorik in Ravenna hoorde dat niet aan al zijn eisen was voldaan, liet de woedende koning de paus bij zijn terugkeer gevangen zetten in Ravenna. Johannes stierf van ellende en angst op 18 mei 526. Zijn lichaam werd overgebracht naar Rome en daar op 27 mei begraven in de Sint-Pietersbasiliek.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 16, 11-15.
Wij – Paulus en Silas – voeren af van Troas en koersten eerst naar Samotrake, de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie. In die stad bleven we enkele dagen. Op de sabbat begaven we ons buiten de poort naar de rivieroever, waar we dachten dat een bedehuis was. Wij zetten ons neer en spraken de vrouwen toe, die er bijeengekomen waren. Ook een zekere Lydia hoorde toe, die uit de stad Tyatira kwam en purperen stoffen verkocht. Zij was een godvrezende en de Heer maakte haar hart ontvankelijk voor wat door Paulus gezegd werd. Nadat zij en haar huisgenoten gedoopt waren, nodigde ze ons uit en zei: Als ge van oordeel zijt dat ik werkelijk in de Heer geloof, komt dan in mijn huis en neemt daar uw intrek. En zij drong er bij ons sterk op aan.

Tussenzang: Ps. 149, 1-2. 3-4. 5-6a. 9b.

Antifoon: Onze Heer die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun Koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen.
Gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

Alleluia:
Alleluia. Christus stond op uit het graf, Hij die voor ons stierf op een kruis. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 15, 26 – 16, 4a.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij. Dit heb Ik u gezegd, opdat gij niet ten val komt. Zij zullen u uit de synagoge bannen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u doodt, zal menen een daad van godsverering te stellen. Zij zullen dat doen, omdat zij noch de Vader noch Mij erkend hebben. Dit heb Ik u gezegd, opdat, wanneer de tijd hiervan aanbreekt, gij u zoudt herinneren dat Ik het u gezegd heb.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.