Lezingen van 18 november 2022

Vrijdag in week 33 door het jaar

Eerste lezing: Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes, 10, 8-11.
Ik, Johannes, hoorde de stem die ik uit de hemel gehoord had, opnieuw tot mij spreken: Ga, neem het geopende boek dat ligt in de hand van de engel die op de zee en op het land staat. En ik ging naar de engel en vroeg hem mij het boekje te geven. En hij zei: Neem het en eet het op. Het zal bitter zijn in uw lijf, maar in uw mond zoet als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en ik at het op. En het smaakte in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het had doorgeslikt vulde bitterheid mijn lijf. Toen werd mij gezegd: Gij moet opnieuw profeteren over vele volken en naties en talen en koningen.

Tussenzang: Ps. 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131.
Antifoon:    Hoe heerlijk smaken mij Uw beloften,
                    als honing zijn zij in mijn mond.

Mijn vreugde vind ik in wat Gij verordent,
dat is mijn rijkste bezit.

Ik neem Uw verordeningen ter harte,
zij geven mij goede raad.

De wet uit Uw mond is mij meer waard
dan schatten van zilver en goud.

Hoe heerlijk smaken mij Uw beloften,
als honing zijn zij in mijn mond.

Mijn erfdeel is altijd wat Gij verordent,
dat is de vreugd van mijn hart.

Mijn mond sper ik hijgend open,
zo snak ik naar Uw gebod.

Alleluia: Ps. 119 (118), 18.
Alleluia. Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer, de heerlijkheid van Uw wet. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 19, 45-48.
In die tijd ging Jezus de tempel binnen en begon de verkopers er uit te jagen, terwijl Hij tot hen zei: Er staat geschreven: Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt. Dagelijks gaf Hij in de tempel onderricht. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de vooraanstaanden van het volk zochten een gelegenheid om Hem ter dood te brengen, maar zij zagen geen kans om wat dan ook te doen, want al het volk hing aan Zijn lippen.

of:

Vrije gedachtenis van de kerkwijding van de basilieken van de heilige apostelen Petrus en Paulus

De basiliek, die keizer Constantijn de Grote boven het graf van St. Petrus liet bouwen, werd door paus Silvester in 326 plechtig ingewijd. Vanaf de twaalfde eeuw werd dit feit in het Vaticaan gevierd en later in alle kerken van de Romeinse ritus. Met deze herdenking eert de Kerk de prins der apostelen, die in 64 of 67, in het Circus van Nero de marteldood stierf. Hij werd begraven op de begraafplaats naast het circus. De huidige Sint-Pieter dateert van begin 16e eeuw. De oude Constantijnse basiliek werd op gezag van Nicholas V (1447-1455) gesloopt.

De heilige apostel Paulus werd na zijn onthoofding begraven op de plek waar nu de basiliek staat. Zij staat zo'n twee kilometer buiten de oude Romeinse stadsmuren op de weg naar Ostia. Keizer Constantijn liet de eerste kerk boven Paulus' graf bouwen. Deze werd door paus Silvester op 18 november 324 ingewijd. Zestig jaar na de wijding beval keizer Valentinianus II de sloop van de kerk en gaf opdracht tot de bouw van een immense basiliek. Paus Siricius consacreerde de Paulusbasiliek in 390, terwijl hij pas vijf jaar later voltooid werd. De Sint-Paulus doorstond door de eeuwen heen plunderingen, aardbevingen en overstromingen, totdat zij in 1823 afbrandde. Paus Leo XII besloot tot de wederopbouw op zodanige wijze dat de basiliek nog steeds dezelfde gestalte en vorm heeft als aan het einde van de vierde eeuw.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 28, 11-16. 30-31.
Na drie maanden voeren wij weg op een schip uit Alexandrië dat op het eiland overwinterd had. Het droeg de Dioskuren als schegbeeld. Wij legden aan in Syracuse en bleven daar drie dagen. Vandaar voeren we langs de kust en kwamen in Regium. Doordat er 's anderendaags een zuidenwind opstak, waren we de volgende dag al in Puteoli. Daar troffen wij broeders aan en wij werden uitgenodigd zeven dagen bij hen te blijven. Tenslotte gingen we dan op Rome aan. Ook vandaar kwamen de broeders, die al van ons gehoord hadden, tot aan Forum Appii en Tres Tabernae. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en schepte nieuwe moed. Na onze aankomst in Rome kreeg Paulus verlof op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Volle twee jaar vertoefde hij in een eigen huurwoning en ontving allen die bij hem kwamen. Hij predikte het Rijk Gods en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus in alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.

Tussenzang: Ps. 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6.
Antifoon:   Zijn weldaden deed de Heer ons kennen,
                   de volkeren Zijn gerechtigheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van Zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren Zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek Zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw Koning.

Alleluia:
Alleluia. U, God, loven wij. U, Heer, prijzen wij. U looft het roemvolle koor der apostelen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 14, 22-33.
Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl Hij het volk naar huis zou zenden. Toen Hij het volk had weggezonden, ging Hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en Hij was daar alleen. De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek omdat zij een spook meenden te zien en zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: Weest gerust, Ik ben het. Vreest niet. Heer, - antwoordde Petrus - als Gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen. Waarop Jezus sprak: Kom! Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang; hij begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij! Terstond stak Jezus Zijn hand uit en greep hem vast, terwijl Hij tot hem zei: Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld? Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden: Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.