Lezingen van 19 juni 2022

HOOGFEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS (Jaar C)

Eerste lezing: Uit het boek Genesis, 14, 18-20.
In die dagen bood Melchisédek, de koning van Salem, Abram brood en wijn aan. Daar hij priester was van de allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden: Gezegend zij Abram door de allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en gezegend zij de allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft overgeleverd! En Abram gaf hem van alles een tiende deel.

Tussenzang: Ps. 110 (109), 1. 2. 3. 4.
Antifoon:    Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek.

De Heer sprak tot mijn Heer: zit aan Mijn rechterhand;
Ik leg Uw vijanden als voetbank voor Uw voeten.

Uit Sion reikt de Heer de scepter van Uw macht;
regeer te midden van Uw tegenstanders.

Uw volk staat om U heen in blanke wapenrusting,
de jongemannen op het veld als morgendauw.

Gezworen heeft de Heer, het zal Hem niet berouwen:
Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte, 11, 23-26.
Broeders en zusters,
Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam en na gedankt te hebben het brak en zei: Dit is Mijn lichaam voor u. Doet dit tot Mijn gedachtenis. Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker met de woorden: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doet dit elke keer dat gij hem drinkt tot Mijn gedachtenis. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij wederkomt.

Alleluia: Joh. 6, 51-52.
Alleluia. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt de Heer. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 9, 11b-17.
In die tijd sprak Jezus tot de menigte over het Rijk Gods; en wie genezing nodig hadden genas Hij. Toen de dag ten einde begon te lopen kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden: Stuur de mensen weg; dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar onderdak te vinden, want hier zijn we op een eenzame plek. Maar Hij antwoordde: Geeft gij hun maar te eten. Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen, zeiden ze; of we zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen. Er waren naar schatting wel vijfduizend mannen. Hij gelastte nu Zijn leerlingen: Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig. Dat deden ze en ze lieten allen plaats nemen. Daarop nam Hij de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak er de zegen over uit, brak ze en gaf ze aan Zijn leerlingen om ze aan de menigte voor te zetten. Allen aten tot ze verzadigd waren en wat zij overhielden haalde men op, twaalf korven met brokken.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.