Lezingen van 19 oktober 2022

Woensdag in week 29 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters, en gezellen, martelaren
Acht missionarissen van de Sociëteit van Jezus stierven tussen 1642 en 1649 in Noord-Amerika de marteldood. De heilige jezuïeten Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, Gabriel Lalemant, Antoine Daniel, Charles Garnier, Noël Chabanel, René Goupil en Jean de la Lande werden op gruwelijke wijze gefolterd en vermoord door Huron-Indianen, Irokezen en Mohawks. In 1930 verklaarde paus Pius XI hen heilig.

Vrije gedachtenis van de heilige Paulus van het Kruis, priester
Paulus werd als Francesco Paolo Danei geboren in 1694 te Ovada in Ligurië, Italië. Na een tijd bij zijn vader in de handel te hebben gewerkt, besloot Paulus zijn leven in dienst van Christus te stellen. Hij deed afstand van al zijn bezit en begon een leven van ascese, boete en naastenliefde. Paulus kreeg een visioen van Maria die hem opdroeg een orde te stichten die de lijdende Christus centraal zou stellen. In 1721 schreef hij tijdens een retraite de Regel der Passionisten, een mystiek meesterwerk. Van paus Benedictus XIII kreeg hij in 1725 permissie een kloostergemeenschap te stichten op basis van zijn regel. Twee jaar later werd Paulus in Rome priester gewijd. Hij ontplooide een grote apostolische werkzaamheid, stichtte tehuizen en legde zichzelf zware lichamelijke boetedoeningen op. In 1741 verleende paus Benedictus XIV zijn goedkeuring aan de statuten van de Congregatie van de Passie (Passionisten). Dertig jaar later stichtte Paulus de vrouwelijke tak van de congregatie: de Passionistinnen. Paulus stierf op 18 oktober 1775 in Rome. Paus Pius IX verklaarde hem heilig in 1867. Zijn lichaam wordt vereerd in de Romeinse basiliek SS. Giovanni e Paolo.

Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, 3, 2-12.
Broeders en zusters,
Gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods heeft verwerkelijkt, die mij met het oog op u gegeven is; door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Wanneer gij dit leest, kunt gij u op grond daarvan een begrip vormen van mijn inzicht in het Christusmysterie. Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het Evangelie. Daarvan ben ik bedienaar geworden krachtens de gave van Gods genade, die mij geschonken is door de werking van zijn macht. Aan mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade gegeven, aan de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen, en de volvoering van het geheim in het licht te stellen. Het was van eeuwigheid verborgen in God, de Schepper van het heelal, opdat thans aan de heerschappijen en de machten in de hemelen door middel van de Kerk de veelvoudige wijsheid Gods bekend zou worden. Zo was zijn eeuwig voornemen dat Hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus, onze Heer. In Hem hebben wij, door het geloof in Hem, vol vertrouwen de vrije toegang tot God.

Tussenzang: Jes. 12, 2-3. 4bcd. 5-6.

Antifoon: Gij zult in vreugde water putten
aan de bronnen van uw Redder.

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder.

Gij zult in vreugde water putten
aan de bronnen van uw Redder.

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend.

Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden

Alleluia: vgl. Ef. 1, 17-18.
Alleluia. De God van onze Heer Jezus Christus moge ons innerlijk oog verlichten, om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 12, 39-48.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen, zou hij in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht. Petrus vroeg Hem nu: Heer, bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons of voor iedereen? De Heer sprak: Wie zou die trouwe en verstandige beheerder wel zijn, die de heer over zijn dienstvolk zal aanstellen om hun op de gestelde tijd hun rantsoen koren te geven? Gelukkig de knecht die de heer bij zijn aankomst daarmee bezig vindt. Waarlijk, Ik zeg u: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar zegt die knecht bij zichzelf: Mijn heer blijft nog wel een poosje weg, en begint hij de knechten en dienstmeisjes te slaan, en gaat hij zich te buiten aan spijs en drank, dan zal de heer van die knecht komen op een dag dat hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent; hij zal hem met het zwaard straffen en hij zal hem zo het lot doen ondergaan van de ontrouwen. De knecht die de wil van zijn heer kende, maar geen beschikkingen trof noch handelde volgens diens wil, zal zwaar getuchtigd worden. Wie echter in onwetendheid dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden. Van ieder aan wie veel is gegeven zal veel worden geëist; en van hem aan wie veel is toevertrouwd zal des te meer worden gevraagd.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.