Lezingen van 2 april 2020

Donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd

Vrije gedachtenis van de heilige Franciscus van Paola, kluizenaar
Franciscus werd in 1416 geboren te Paola in Calabrië (Zuid-Italië). Op dertienjarige leeftijd liet hij zich opnemen in een minderbroederklooster. Twee jaar later verlaat hij het klooster om als kluizenaar God te dienen. Hij stichtte een gemeenschap van gelijkgezinden en legde aldus de grondslag voor de Orde der Miniemen, welke in 1506 door de paus werd goedgekeurd. De miniemen leefden volgens het strenge armoede-ideaal van Sint Franciscus van Assisi. Ze aten geen vlees en legden zich zware boetedoeningen op. Aan Franciscus van Paola worden tal van wonderen toegeschreven. Paus Sixtus IV stuurde de heilige in 1483 naar de zwaar zieke Franse koning Lodewijk XI om hem te genezen. Franciscus zei de koning dat hij hem echter niet van zijn slopende ziekte kon bevrijden, maar hem wel kon voorbereiden op een zalige dood. Kort daarop stierf de koning in zijn armen. Franciscus zelf stierf op 2 april 1507 in het door Lodewijks zoon gebouwde klooster Plessis-les-Tours in Frankrijk. Reeds in 1519 werd Franciscus heilig verklaard.

Eerste lezing: Uit het boek Genesis, 17, 3-9.
In die tijd wierp Abram zich ter aarde, en God sprak tot hem: Dit is mijn verbond met u: Gij zult de vader worden van een menigte volken. Gij zult niet langer Abram heten; uw naam zal Abraham zijn, want Ik maak u tot vader van een menigte volken. Ik zal u zeer vruchtbaar maken, volken zal Ik van u maken, zelfs koningen zullen uit u voortkomen. Ik sluit een verbond met u en uw nakomelingen, geslacht na geslacht, een altijddurend verbond: Ik zal uw God zijn en de God van uw nakomelingen. Geheel Kanaän, het land waar gij nu als vreemdeling verblijft, zal Ik aan u en uw nakomelingen geven om het voor altijd te bezitten, en Ik zal hun God zijn. Verder zei God nog tot Abraham: Gij van uw kant moet mijn verbond onderhouden, gij en uw nakomelingen, geslacht na geslacht.

Tussenzang: Ps. 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9.

Antifoon: Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht.

Verlaat u op God, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist, geldt voor heel de aarde.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

Vers voor het Evangelie: vgl. Lc. 8, 15.
Zalig zij die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 8, 51-59.
In die tijd zei Jezus tot de Joden: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand mijn woord onderhoudt, zal hij in eeuwigheid de dood niet zien. Toen zeiden de Joden Hem: Nu weten wij zeker dat Gij van de duivel bezeten zijt. Want Abraham en de profeten zijn gestorven, terwijl Gij beweert: Als iemand mijn woord onderhoudt, zal hij in eeuwigheid de dood niet smaken. Zijt Gij soms groter dan onze vader Abraham die wel gestorven is? Zelfs de profeten zijn gestorven. Voor wie houdt Gij Uzelf wel? Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf verheerlijk dan is mijn glorie niets; maar mijn Vader is het die Mij verheerlijkt, van wie gij zegt: Hij is onze God. Toch kent gij Hem niet. Ik daarentegen ken Hem en als Ik zou zeggen dat Ik Hem niet ken, zou Ik aan u gelijk zijn: een leugenaar. Maar Ik ken Hem en onderhoud zijn woord. Abraham, uw vader, juichte van vreugde bij de gedachte dat hij mijn dag zou zien: hij heeft hem gezien en zich verheugd. Toen zeiden de Joden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en Gij hebt Abraham gezien? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: voor Abraham werd, ben Ik. Toen raapten zij stenen op om Hem te stenigen, maar Jezus trok zich terug en verliet de tempel.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.