Lezingen van 2 augustus 2023

Woensdag in week 17 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Eusebius van Vercelli, bisschop
Eusebius werd in het begin van de vierde eeuw op Sardinië geboren. Hij trad toe tot de clerus van Rome en werd in 345 gekozen tot eerste bisschop van Vercelli. Hij verbreidde het geloof en was grondlegger van het monastieke leven in zijn bisdom. Door keizer Constantius werd hij omwille van zijn katholieke geloof verbannen. Na veel lijden keerde hij in Vercelli terug. Daar begon hij aan de wederopbouw van de katholieke geloofsgemeenschap, die grote schade had geleden van de Ariaanse ketterij. Hij stierf te Vercelli in 371.

Vrije gedachtenis van de heilige Petrus Eymard
Pierre-Julien werd op 4 februari 1811 in La Mure d'Isère bij Grenoble geboren. In 1834 werd hij te Grenoble tot priester gewijd. In 1839 trad hij in bij de Oblaten van Maria en werd er provinciaal in 1845. In 1857 stichtte hij in Parijs de Gemeenschap van het Heilig Sacrament, met als doel de aanbidding van het Heilig Sacrament. De congregatie staat ook bekend als de Sacramentijnen. In 1858 stichtte Eymard de vrouwelijke congregatie van de Dienaressen van het Heilig Sacrament. Hij overleed op 1 augustus 1868 te Grenoble. Hij werd zalig verklaard in 1908 en heilig in 1962.

Eerste lezing: Uit het boek Exodus, 34, 29-35.
Toen Mozes de berg Sinaï afdaalde met de twee stenen platen, de tekst van het verbond, was hij zich er niet van bewust dat zijn gezicht glansde omdat hij met God gesproken had. Maar Aäron en de overige Israëlieten zagen de glans op het gezicht van Mozes wel, en zij durfden hem niet te naderen. Maar toen Mozes hen riep, kwamen Aäron en al de leiders van de gemeenschap naar hem toe. Mozes bracht hun verslag uit. Daarna kwamen al de Israëlieten naar hem toe. Hij hield hun alles voor wat de Heer hem op de berg Sinaï gezegd had. Toen Mozes zijn toespraak beëindigd had, deed hij een doek over zijn gezicht. En telkens als Mozes naar de Heer ging om hem te spreken, deed hij de doek af tot hij weer buiten kwam. Als hij dan, naar buiten gekomen, de Israëlieten ging meedelen wat zij moesten doen, deed hij, om de Israëlieten de glans op zijn gezicht niet te laten zien, de doek weer over zijn gezicht tot hij opnieuw naar binnen ging om met de Heer te spreken.

Tussenzang: Ps. 99 (98), 5. 6. 7. 9.
Antifoon:    Heilig is Hij, de Heer onze God.

Verheerlijkt de Heer, onze God,
en werpt u neer voor Zijn voetbank,
want Hij is heilig.

Mozes en Aäron waren Zijn priesters,
Samuël hoorde tot Zijn aanbidders:
Zij hebben geluisterd naar Zijn bevelen,
naar al wat Hij hen gebood.

Verheerlijkt de Heer, onze God,
en werpt u neer voor Zijn heilige berg,
want heilig is Hij, de Heer onze God.

Alleluia: Joh. 8, 12b.
Alleluia. Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer. Wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 13, 44-46.
In die tijd zei Jezus tot de menigte: Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.