Lezingen van 2 december 2022

Vrijdag in de eerste week van de Advent

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 29, 17-24.
Zo spreekt de Heer: Zie, nog een korte tijd, en de Libanon zal een boomgaard worden, en de boomgaard zal veranderen in een woud. Op die dag zullen de doven verstaan wat er voorgelezen wordt, na duisternis en nacht de ogen der blinden weer zien. De verdrukten zullen zich in de Heer verheugen, de armsten der mensen zich verblijden in Israëls Heilige. Want de tiran is weg, de spotter verdwenen, vernietigd allen die zinnen op kwaad, die anderen vals beschuldigen, de rechter valstrikken spannen in het gericht, en onschuldigen afschepen met leeg gepraat. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van Jakobs huis, Hij die Abraham bevrijdde: Jakob zal niet meer beschaamd staan, zijn gezicht niet langer blozen. Bij het zien van zijn kinderen, het kroost dat Ik hem gaf, zullen zij Mijn Naam verheerlijken, Jakobs Heilige prijzen, en ontzag hebben voor de God van Israël. Warhoofden komen tot inzicht, opstandigen tot rede.

Tussenzang: Ps. 27 (26), 1. 4. 13-14.
Antifoon:    De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.

Ik reken er op nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

Alleluia: Jes. 45, 8.
Alleluia. Dauwt hemelen uit den hoge en laat de wolken gerechtigheid regenen. De aarde moet opengaan en het heil opschieten; de grond moet de gerechtigheid laten ontspruiten. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 9, 27-31.
In die tijd waren er twee blinden die Jezus volgden en luid riepen: Heb medelijden met ons, Zoon van David. Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus sprak tot hen: Gelooft gij dat ik de macht bezit om dit te doen? Zij antwoordden: Zeker, Heer. Daarop raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof. En hun ogen gingen open. Jezus vermaande hen op strenge toon: Zorgt dat niemand dit te weten komt. Maar eenmaal buiten verbreidden ze Zijn faam in heel die streek.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.