Lezingen van 2 oktober 2020

Vrijdag in week 26 door het jaar

Gedachtenis van de HH. Engelbewaarders
De verering voor de engelen die ons beschermen steunt op vele getuigenissen van de heilige Schrift, met name op het psalmwoord: U aangaande gebiedt Hij zijn engelen om u, wáár gij ook gaat, te bewaren (Ps. 90, 11). Dankbaarheid voor Gods machtige bescherming is een bij uitstek liturgisch thema, dat op deze gedenkdag van de engelen een bijzonder reliëf krijgt vanuit de teksten van het Oude en Nieuwe Testament (Ex. 23, 20-23a; Mt. 18, 1-5, 10).

Eerste lezing: Uit het boek Job, 38, 1. 12-21 + 40, 3-5.
Toen gebeurde het, dat de Heer vanuit de storm antwoord gaf aan Job en sprak: Heb ge ooit in uw leven de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats gewezen om de uiteinden der aarde te grijpen, zodat de bozen er afgeschud worden? De aarde verandert van aanblik gelijk leem onder een zegel en wordt kleurrijk als een kleed. Dan wordt aan de bozen het licht ontnomen, hun opgeheven arm gebroken. Zijt ge ooit doorgedrongen tot de bronnen der zee, of hebt ge gewandeld in de onnaspeurbare diepte van de oceaan? Zijn u de poorten van de dood getoond en hebt ge de poorten der duisternis aanschouwd? Hebt ge enig gedacht over de uiteinden der aarde? Vertel als ge dit alles weet! Waar is de weg naar de verblijfplaats van het licht, en de duisternis, waar heeft die haar plaats, dat ge ze naar hun gebied kunt brengen, ze kunt terugleiden op de paden naar hun huis? Ge weet dat toch, want toen waart ge geboren, en het getal uwer dagen is groot! En Job antwoordde en sprak tot de Heer: Zie, ik ben te onbeduidend; wat kan ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet meer; tweemaal, maar verder ga ik niet.

Tussenzang: Ps. 91 (90), 1-2. 3-5a. 5b-6. 10-11.

Antifoon: De Heer heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste
en die in de schaduw van de Almachtige woont,
voor u is de Heer: mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.

Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers,
Hij redt u uit doodsgevaar.
Hij zal u met zijn vleugels beschermen,
onder zijn wieken vindt gij een toevlucht,
zijn trouw is uw pantser en schild.

Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen,
geen pijl bij klaarlichte dag;
geen ziekte die sluipt in de duisternis,
geen kwaal in de gloeiende zon.

Het kwaad zal u niet bereiken,
de ramp blijft ver van uw tent.
Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

Alleluia: Ps. 103 (102), 21.
Alleluia. Verheerlijkt de Heer, al zijn legerscharen, trouwe knechten die doet wat Hij wil. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 18, 1-5. 10.
In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen? Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei: Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der hemelen. En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt, neemt Mij op. Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.