Lezingen van 20 januari 2020

Maandag in week 2 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Fabianus, paus en martelaar, en de heilige Sebastianus, martelaar
Fabianus werd in 236 tot bisschop van Rome gekozen. Hij oefende zijn ambt op gedisciplineerde wijze uit. De kerk van Rome kreeg een meer hiërarchische structuur, waarin steeds meer gewijde ambtsdienaren functioneerden. Zijn bisdom verdeelde hij in zeven districten met aan het hoofd een diaken. Volgens het getuigenis van de heilige Cyprianus stierf hij in 250 de marteldood. Zijn lichaam werd bijgezet in de catacombe van Callistus.
Sebastianus was officier in het leger van keizer Diocletianus. Toen de keizer ontdekte dat Sebastianus christen was, liet hij hem aan een paal binden en met pijlen doorboren. Men nam aan dat hij dood was, maar hij werd door een jonge weduwe, Irene, verzorgd en herstelde weer. Hij ging naar de keizer en verweet hem openlijk zijn misdaden. Hierop liet de keizer hem doodslaan. Zijn graf aan de Via Appia bij de catacomben werd vanouds door de christenen in ere gehouden.

Eerste lezing: Uit het eerste boek Samuël, 15, 16-23.
In die dagen zei Samuël tot Saul: Ik zal u verkondigen wat de Heer mij deze nacht gezegd heeft. Saul antwoordde: Spreek. Samuël zei: Gij kunt uzelf wel onbelangrijk achten, maar toch zijt gij het hoofd van de stammen van Israël, want de Heer heeft u tot koning over Israël gezalfd. De Heer heeft u uitgezonden met de opdracht: Trek op tegen de Amalekieten, voltrek de ban aan die zondaars en strijd tegen hen tot gij ze hebt uitgeroeid. Waarom hebt gij dan niet naar de Heer geluisterd, maar u op de buit geworpen en gedaan wat de Heer mishaagt? Toen zei Saul tot Samuël: Maar ik heb toch naar de Heer geluisterd en ik ben toch gegaan waar de Heer mij zond; ik heb Agag, de koning van Amalek, meegebracht en aan de Amalekieten de ban voltrokken. Het volk heeft uit de buit schapen en runderen genomen, het beste van wat onder de banvloek lag, om in Gilgal offers te brengen aan de Heer uw God. Maar Samuël sprak: Zouden brand- en slachtoffers de Heer even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord? Neen, gehoorzamen is beter dan offeren, volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken. Weerspannigheid staat gelijk met de zonde van toverij, ongezeglijkheid met afgodendienst. Omdat gij het woord van de Heer verworpen hebt, heeft de Heer u verworpen en zult gij geen koning meer zijn.

Tussenzang: Ps. 50 (49), 8-9. 16bc-17. 21. 23.

Antifoon: Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Ik maak u over offers geen verwijt:
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Maar tot de zondaar zegt de Heer:
wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben?
Ik klaag u aan. Ik leg u alles voor.

Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Alleluia: Ps. 111 (110), 8ab.
Alleluia. Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar, al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 2, 18-22.
Toen de leerlingen van Johannes en de Farizeeën eens een vastendag hielden, kwam men Jezus vragen: Waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus sprak tot hen: Kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten zolang de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben kunnen ze niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd, zullen ze vasten. Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. Anders trekt het ingezette stuk eraan, het nieuwe stuk aan het oude, en de scheur wordt nog groter. En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders doet de wijn de zakken bersten en de wijn gaat verloren met de zakken. Neen, jonge wijn in nieuwe zakken.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.