Lezingen van 20 januari 2023

Vrijdag in week 2 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Fabianus, paus en martelaar, en de heilige Sebastianus, martelaar
Fabianus werd in 236 tot bisschop van Rome gekozen. Hij oefende zijn ambt op gedisciplineerde wijze uit. De Kerk van Rome kreeg een meer hiërarchische structuur, waarin steeds meer gewijde ambtsdienaren functioneerden. Zijn bisdom verdeelde hij in zeven districten met aan het hoofd een diaken. Volgens het getuigenis van de heilige Cyprianus stierf hij in 250 de marteldood. Zijn lichaam werd bijgezet in de catacombe van Callistus.
Sebastianus was officier in het leger van keizer Diocletianus. Toen de keizer ontdekte dat Sebastianus christen was, liet hij hem aan een paal binden en met pijlen doorboren. Men nam aan dat hij dood was, maar hij werd door een jonge weduwe, Irene, verzorgd en herstelde weer. Hij ging naar de keizer en verweet hem openlijk zijn misdaden. Hierop liet de keizer hem doodslaan. Zijn graf aan de Via Appia bij de catacomben werd vanouds door de christenen in ere gehouden.

Eerste lezing: Uit de brief aan de Hebreeën, 8, 6-13.
Broeders en zusters,
In feite is de bediening die Jezus is ten deel gevallen, veel verhevener, evenals het verbond waarvan Hij de middelaar is en de beloften waarop het berust. Was het eerste verbond zonder fout geweest, dan had men niet omgezien naar een tweede. Maar God laakt hun fouten met deze woorden: Er komen dagen, zegt de Heer, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Het zal anders zijn dan het verbond dat Ik met hun vaderen sloot, toen Ik hen bij de hand vatte om ze uit Egypte te leiden, want zij hebben zich niet aan Mijn verbond gehouden en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, zegt de Heer. En zó zal het verbond zijn dat Ik met het huis van Israël zal sluiten, zegt de Heer: Mijn wetten prent Ik in hun geest en Ik grif ze in hun hart: Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Dan zal niemand meer een ander onderrichten, noch zeggen tot zijn broeder: Ken uw Heer. Allen zullen ze Mij kennen, van de kleinste tot de grootste. Want Ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet langer gedenken. Door te spreken van een nieuw verbond heeft Hij het eerste voor verouderd verklaard, en alles wat oud en bejaard wordt staat op het punt te verdwijnen.

Tussenzang: Ps. 85 (84), 8. 10. 11-12. 13-14.
Antifoon:    Trouw en erbarmen gaan elkaar tegemoet.

Laat ons Uw barmhartigheid zien,
geef ons Uw heil, o Heer.
Uw heil is nabij voor hen die U vrezen,
Uw Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan
als vrede en recht elkander omhelzen;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons Zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed Zijn schreden volgen.

Alleluia: Ps. 119 (118), 88.
Alleluia. Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer, dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 3, 13-19.
In die tijd ging Jezus de berg op en riep tot zich die Hij zelf wilde; en zij kwamen bij Hem. Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen en door Hem uitgezonden te worden om te prediken, met de macht de duivels uit te drijven. Hij wees dus deze twaalf aan; Simon, die Hij de naam Petrus gaf; verder Jakobus, de zoon van Zebedeüs en Johannes, de broer van Jakobus, aan wie Hij de naam Boanerges gaf, wat betekent: zonen van de donder; vervolgens Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon de IJveraar en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.