Lezingen van 20 juli 2020

Maandag in week 16 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Apollinaris, bisschop en martelaar
De heilige Apollinaris geboren te Antiochië (Syrië) en gestorven te Ravenna omstreeks 75/79 is een Syrische heilige, die in het Romeinse Martyrologium beschreven is als “een bisschop die, volgens de traditie, terwijl hij de diepe rijkdom van Christus verspreidde onder de volkeren, zijn kudde leidde als een goede herder en de Kerk van Classis, nabij Ravenna, vereerde met een glorierijk martelaarschap.”
Hij werd door Petrus, van wie hij een leerling was, als eerste bisschop van Ravenna gewijd. Apollinaris en zijn kudde werden verdreven uit Ravenna tijdens de vervolgingen van keizer Vespasianus (of Nero, afhankelijk van de bron). Bij het verlaten van de stad werd hij geïdentificeerd, gearresteerd als leider, gefolterd en doodgemarteld.

Eerste lezing: Uit de profeet Micha, 6, 1-4. 6-8.
Hoort wat de Heer zegt. Sta op, begin een rechtsgeding ten overstaan van de bergen. Laat de heuvels uw stem vernemen. Aanhoort, gij bergen, het rechtsgeding van de Heer, en gij ook, onwrikbaren, fundamenten der aarde: de Heer heeft een rechtsgeding met zijn volk; Hij wil afrekenen met Israël. Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan en waarmee ben Ik u lastig gevallen? Antwoord Mij. Ik heb u toch uit Egypte geleid en u uit het slavenkwartier verlost; Ik heb Mozes voor u uit laten gaan en Aäron en Mirjam. Waarmee zal ik voor de Heer treden, mij buigen voor God in den hoge? Zal ik voor Hem treden met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zal de Heer behagen vinden in duizenden rammen, in tienduizenden beken olie? Moet ik voor mijn misdaden mijn eerstgeborene offeren, mijn kind voor de zonden die ik begaan heb? De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat Hij van u verlangt: Hij wil niets anders dan dat gij u houdt aan het recht, dat gij de trouw eerbiedigt, en u tegenover uw God ootmoedig gedraagt.

Tussenzang: Ps. 50 (49), 5-6. 8-9. 16bc-17. 21. 23.

Antifoon: Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Brengt allen hier die Mij zijn toegewijd,
die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben.
De hemelen betuigen zijn gerechtigheid;
het is God zelf, die oordeelt.

Ik maak u over offers geen verwijt:
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben?
Ik klaag u aan. Ik leg u alles voor.

Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Alleluia: vgl. Hand. 16, 14b.
Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 12, 38-42.
Op zekere dag richtten enige schriftgeleerden en Farizeeën zich tot Jezus met de woorden: Meester, wij willen een teken van U zien. Maar Hij gaf hun ten antwoord: Een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken, maar geen ander teken zal hun gegeven worden dan dat van de profeet Jona. Zoals namelijk Jona drie dagen en drie nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten verblijven in de schoot van de aarde. De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; welnu, hier is méér dan Jona. De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo: welnu hier is méér dan Salomo.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.