Lezingen van 20 juli 2023

Vrije gedachtenis van de heilige Apollinaris, bisschop en martelaar
De heilige Apollinaris geboren te Antiochië (Syrië) en gestorven te Ravenna omstreeks 75/79 is een Syrische heilige, die in het Romeinse Martyrologium beschreven is als "een bisschop die, volgens de traditie, terwijl hij de diepe rijkdom van Christus verspreidde onder de volkeren, zijn kudde leidde als een goede herder en de Kerk van Classis, nabij Ravenna, vereerde met een glorierijk martelaarschap."
Hij werd door Petrus, van wie hij een leerling was, als eerste bisschop van Ravenna gewijd. Apollinaris en zijn kudde werden verdreven uit Ravenna tijdens de vervolgingen van keizer Vespasianus (of Nero, afhankelijk van de bron). Bij het verlaten van de stad werd hij geïdentificeerd, gearresteerd als leider, gefolterd en doodgemarteld.

Eerste lezing: Uit het boek Exodus, 3, 13-20.
Toen Mozes de stem van God had gehoord in het vuur dat opvlamde uit een doornstruik, sprak hij opnieuw tot God: Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen: Hoe is Zijn Naam? wat moet ik dan antwoorden? Toen sprak God tot Mozes: Ik ben die is. En ook: Dit moet gij de Israëlieten zeggen: Hij-is zendt mij tot u. Bovendien zei God tot Mozes: Dit moet ge de Israëlieten zeggen: de Heer, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob, zendt mij tot u. Dit is Mijn Naam voor altijd. Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten door. Ga nu op weg, roep de oudsten van Israël bijeen en zeg hun: de Heer, de God van uw vaderen, is mij verschenen, de God van Abraham, Isaäk en Jakob, met deze boodschap: Ik draag zorg voor u, want Ik zie wat men u in Egypte aandoet. Daarom heb Ik besloten: Ik zal u uit de ellende van Egypte wegvoeren naar het land van de Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten en Jebusieten, een land van melk en honing. Zij zullen luisteren naar wat gij zegt. Dan moet ge met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan en hem zeggen: De Heer, de God van de Hebreeën, vraagt ons een maaltijd voor Hem te houden. Laat ons daarom drie dagreizen ver de woestijn ingaan om offers op te dragen aan de Heer onze God. Ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten vertrekken, als geen sterke hand hem dwingt. Daarom zal Ik Mijn hand opheffen en Egypte treffen met allerlei wondertekenen die Ik er zal verrichten. Dan zal hij u wel laten gaan.

Tussenzang: Ps. 105 (104), 1. 5. 8-9. 24-25. 26-27.
Antifoon:    Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.

Verheerlijkt de Heer en aanbidt Zijn Naam,
verkondigt de volken Zijn daden.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
Zijn tekenen en Zijn beloften.

Voor eeuwig blijft Zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

De Heer vormde zich een talrijk volk
dat sterker werd dan zijn verdrukkers.
Hij liet hun gastvrijheid omslaan in haat,
zodat zij Zijn volk bedrogen.

Toen zond Hij Zijn dienaar Mozes naar hen
met Aäron die Hij had uitverkoren.
Zij lieten de tekenen zien van de Heer,
het land van Cham zag Gods wondere daden.

Alleluia: Ps. 111 (110), 8ab.
Alleluia. Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar, al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 11, 28-30.
Op zeker ogenblik nam Jezus het woord en sprak: Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt Mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.