Lezingen van 20 mei 2020

Woensdag na de zesde zondag van Pasen

Vrije gedachtenis van de heilige Bernardinus van Siena, priester
Bernardino degli Albizzeschi werd in 1380 geboren in het Toscaanse Massa Maritima als lid van een adellijke familie. Vrome tantes zetten zijn opvoeding voort, nadat hij op zijn zesde wees was geworden. Op zeventienjarige leeftijd studeerde hij in Siena af in het burgerlijk en kerkelijk recht. In 1400 verzorgde hij pestlijders. Twee jaar later trad Bernardinus in bij de minderbroeders observanten, een beweging van mannelijke religieuzen die zeer streng de Regel van Sint-Franciscus wilden navolgen. In 1404 werd Bernardinus priester gewijd. Hij reisde door heel Italië en trad overal op als volksprediker. Velen wist hij tot inkeer te brengen. Dat leverde hem de titel ‘Apostel van Italië’ op. Bernardinus stierf te l’Aquila in 1444. Zes jaar na zijn dood werd hij al heilig verklaard. Voor de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit is hij belangrijk wegens zijn verbreiding van de devotie tot de heilige Naam van Jezus. Het logo van deze devotie was IHS, de eerste drie Griekse letters voor Jèsous. Dat is Hebreeuws voor ‘JHWH redt’. IHS kan ook de afkorting zijn van de Middeleeuwse schrijfwijze Jhesus of van Jesus Hominum Salvator (Jezus Redder van de mensen).

Vrije gedachtenis van de zalige Josefa Stenmanns (bisdom Roermond)
Moeder Josefa, zoals Hendrina Stenmanns door haar medezusters wordt genoemd, werd op 28 mei 1852 als oudste van zeven kinderen geboren in het Duitse dorpje Issum. Al vroeg in haar leven had ze een hart voor de armen, zieken en stervenden. Haar wens om franciscanes te worden, ging door verschillende omstandigheden niet in vervulling. Door een leerling van haar vader, die missionaris in Steyl wilde worden, werd het missionaire vuur in haar gewekt. In 1884 ging ze naar Steyl. Hier was ze aanvankelijk met andere vrouwen in dienst van het nog jonge Missiehuis dat de in 2003 heilig verklaarde Arnold Janssen in 1875 daar had gesticht.
Na de stichting van de Missiecongregatie Dienaressen van de Heilige Geest in 1889, ontving Hendrina op 17 januari 1892 het kloosterhabijt en de naam Zuster Josefa. Samen met Moeder Maria (Helena Stollenwerk) legde zij het fundament voor de jonge gemeenschap van zusters. Haar praktische en organisatorische bekwaamheden kwamen haar goed van pas bij het leiden van de steeds maar groeiende gemeenschap. Ze was een talentvolle pedagoge en had een bijzondere gave om jonge vrouwen in te leiden in het kloosterleven. Met warmte, vriendelijkheid, hulpvaardigheid en goedheid ging zij om met zusters en gasten. In 1898 werd ze overste nadat Moeder Maria zich op wens van Arnold Janssen aansloot bij de groep aanbiddings- of slotzusters. De missiezusters hielden van Moeder Josefa en waardeerden haar zeer. Zij onderhield briefcontact met de zusters die intussen naar diverse landen in de wereld waren uitgezonden.
Eind 1902 begon haar lijdensweg. Reuma, astma-aanvallen, ademnood en waterzucht leidden uiteindelijk op 20 mei 1903 tot haar dood, 50 jaar oud. Zij werd aanvankelijk begraven op het kloosterkerkhof. In 2008 werd zij zalig verklaard en bijgezet in de kloosterkapel van het H. Hart Klooster te Steyl.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 17, 15. 22 – 18, 1.
In die dagen brachten Paulus’ begeleiders hem weg tot Athene en vertrokken met de boodschap voor Silas en Timoteüs om zich zo snel mogelijk weer bij hem te voegen. In Athene aangekomen ging Paulus midden op de Areopagus staan en nam het woord: Mannen van Athene, ik zie aan alles hoeveel ontzag gij hebt voor hogere wezens. Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift: Aan een onbekende god. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels. Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd, alsof Hij iemand nodig heeft, want Zelf geeft Hij aan ieder leven en adem, ja alles. Heel het mensengeslacht deed Hij uit één ontstaan, om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen, waarbij Hij de seizoenen vaststelde, en de grenzen van hun woongebied; en om God te zoeken, of zij misschien al tastende Hem zouden vinden. Hij is immers niet ver van ieder van ons. Want door Hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn; zoals sommigen van uw eigen dichters hebben gezegd: Want wij zijn van zijn geslacht. Als wij dus tot Gods geslacht behoren, moeten we niet menen dat het goddelijke gelijken zou op goud of zilver of steen, op een voortbrengsel van menselijke kunde en vernuft. Zonder acht te slaan op die tijden van onwetendheid, laat God thans aan de mensen de boodschap brengen, dat zij zich allen en overal moeten bekeren. Hij heeft immers een dag vastgesteld, waarop Hij de wereld naar rechtvaardigheid gaat oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd. Aan allen gaf Hij het bewijs daarvan door Hem uit de doden te doen opstaan. Maar toen zij van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, terwijl anderen zeiden: Daarover zullen wij u bij gelegenheid nog wel eens horen. Zo ging Paulus van hen weg. Toch sloten sommigen zich bij hem aan en kwamen tot het geloof, onder wie Dionysius de Areopagiet en een vrouw die Damaris heette, en nog anderen. Hierna vertrok Paulus uit Athene en kwam in Korinte.

Tussenzang: Ps. 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14a. 14bcd.

Antifoon: Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Looft de Heer, vanuit heel de hemel;
looft Hem, al wat hierboven is.
Looft Hem, al zijn engelenscharen,
looft Hem, heel zijn legermacht.

Vorsten der aarde met al uw volken,
heren en rechters in heel het land;
jonge mannen en jonge meisjes,
grijsaards en kinderen, allen bijeen:

Laat hen nu prijzen de Naam van de Heer,
want deze Naam is alleen verheven.
Roemrijk is Hij boven aarde en hemel.

Roemvol maakte Hij ook zijn volk.
Hij is de glorie van al zijn getrouwen,
van Israëls volk, zijn eigen bezit.

Alleluia:
Alleluia. Hij die alles riep in het bestaan en zich ontfermde over ons, zijn mensen, Hij is verrezen, Christus, de Heer. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 16, 12-15.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.