Lezingen van 20 mei 2021

Donderdag na de zevende zondag van Pasen

Vrije gedachtenis van de heilige Bernardinus van Siena, priester
Bernardino degli Albizzeschi werd in 1380 geboren in het Toscaanse Massa Maritima als lid van een adellijke familie. Vrome tantes zetten zijn opvoeding voort, nadat hij op zijn zesde wees was geworden. Op zeventienjarige leeftijd studeerde hij in Siena af in het burgerlijk en kerkelijk recht. In 1400 verzorgde hij pestlijders. Twee jaar later trad Bernardinus in bij de minderbroeders observanten, een beweging van mannelijke religieuzen die zeer streng de Regel van Sint-Franciscus wilden navolgen. In 1404 werd Bernardinus priester gewijd. Hij reisde door heel Italië en trad overal op als volksprediker. Velen wist hij tot inkeer te brengen. Dat leverde hem de titel ‘Apostel van Italië’ op. Bernardinus stierf te l’Aquila in 1444. Zes jaar na zijn dood werd hij al heilig verklaard. Voor de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit is hij belangrijk wegens zijn verbreiding van de devotie tot de heilige Naam van Jezus. Het logo van deze devotie was IHS, de eerste drie Griekse letters voor Jèsous. Dat is Hebreeuws voor ‘JHWH redt’. IHS kan ook de afkorting zijn van de Middeleeuwse schrijfwijze Jhesus of van Jesus Hominum Salvator (Jezus Redder van de mensen).

Vrije gedachtenis van de zalige Josefa Stenmanns, maagd (bisdom Roermond)
Hendrina Stenmanns werd op 28 mei 1852 geboren te Issum, bisdom Münster. Vanaf haar vroege jeugd hielp zij armen en zieken. In 1884 kwam zij naar Steyl. Daar stichtte Arnold Janssen in 1889 de missiecongregatie van de Dienaressen van de heilige Geest, waarvan zij samen met de zalige Maria (Helena) Stollenwerk de medestichteres werd. Moeder Josefa onderscheidde zich door een grote liefde tot de Drievuldigheid, vooral tot de heilige Geest, tot de allerheiligste maagd Maria en tot de heilige Jozef. Vanaf 1898 was zij de overste van de congregatie tot haar dood op 20 mei 1903.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 22, 30 + 23, 6-11.
In die dagen wilde de bevelhebber nauwkeurig weten waarvan Paulus door de Joden beschuldigd werd. Hij liet hem daarom uit de gevangenis halen en gaf bevel, dat de hogepriesters en heel het Sanhedrin zouden bijeenkomen. Daarna liet hij Paulus erheen brengen en vóór hen plaats nemen. Wetend dat het Sanhedrin ten dele uit Sadduceeën en ten dele uit Farizeeën bestond, riep Paulus nu in het Sanhedrin uit: Mannen broeders, ik ben een Farizeeër en een zoon van Farizeeën. Om de verwachting en de opstanding der doden sta ik terecht. Toen hij dit gezegd had, ontstond er twist tussen de Farizeeën en Sadduceeën en de vergadering raakte verdeeld. De Sadduceeën houden immers dat er geen opstanding is en dat er geen engelen of geesten bestaan, terwijl de Farizeeën beide aannemen. Zo ontstond er groot tumult en enige schriftgeleerden van de partij der Farizeeën verzekerden met grote heftigheid: We vinden niets verkeerds in deze man. Als er eens een geest of een engel tot hem gesproken heeft? Daar de onenigheid nog erger werd en daar de bevelhebber begon te vrezen dat zij Paulus zouden verscheuren, gelastte hij de soldaten naar beneden te komen om hem haastig uit hun midden weg te halen en naar de kazerne te brengen. In de volgende nacht stond de Heer vóór hem en sprak: Houd goede moed; want zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem, zo zult ge het ook in Rome moeten doen.

Tussenzang: Ps. 16 (15), 1-2a. 5. 7-8. 9-10. 11.

Antifoon: Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest,
daarom kan ik rustig gaan slapen.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

Alleluia: Joh. 16, 7. 13.
Alleluia. De Geest der waarheid zal Ik tot u zenden, zegt de Heer, en Hij zal u tot de volle waarheid brengen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 17, 20-26.
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Niet voor mijn leerlingen alleen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die Gij Mij gegeven hebt, daar Gij Mij lief hebt gehad vóór de grondvesting van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, Ik heb U erkend, en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt. Uw naam heb Ik hun geopenbaard en Ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad in hen moge zijn en Ik in hen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.